Pendekatan Kawal Selia Falsafah

Dalam usaha membangunkan pasaran yang berkualiti dan berintegriti, Bursa Malaysia berpandukan Prinsip Kawal Selia untuk mencapai sasaran yang berikut; perlindungan pelabur terus kukuh, standard pengendalian perniagaan yang tinggi oleh penerbit disenaraikan dan broker, dan kawal selia yang cekap dan berkesan.

Peraturan

Kami mempunyai Kaedah-kaedah yang jelas, menyeluruh dan boleh diakses untuk mengawal, antara lain, penyenaraian penerbit dan produk di pasaran kami, dan tanggungjawab penerbit selepas penyenaraian, dagangan, penjelasan dan penyelesaian produk kami, tanggungjawab kemasukan dan selepas kemasukan peserta kami.

Syarat-Syarat Penyenaraian
Peraturan Bursa Malaysia Securities
Rundingan Awam
Panduan Nota Komunikasi
Structure
Struktur

Sebagai pengawal selia utama pasaran modal Malaysia, kami bertanggungjawab mengekalkan pasaran yang adil dan terurus dalam sekuriti dan derivatif yang didagangkan melalui fasiliti kami. Fungsi kawal selia Bursa dijalankan dan diuruskan oleh Kumpulan Fungsi Kawai Selia yang diterajui Ketua Pengawal Selia.

market Surveillance
Pengawasan Pasaran

Falsafah kami dalam memastikan pasaran terurus terletak dalam menangani salah laku pasaran. Kami menimbangkan kedua-dua kriteria kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan polisi, pendekatan dan tindakan yang harus diambil untuk memastikan pasaran yang terurus.

enforcement
Penguatkuasaan

Kami mengambil serius terhadap pelanggaran Peraturan Perniagaan dan Syarat Penyenaraian dan mengambil tindakan penguatkuasaan mengikut keseriusan pelanggaran kerana ia boleh menjejaskan hak dan perlindungan pelabur.

corporate governance
Tadbir Urus Korporat dan Kelestarian

Kami komited untuk mengekalkan standard tadbir urus yang tinggi dalam kalangan Penerbit Tersenarai sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk meningkatkan kualiti pasaran.

corporate governance
Pemantauan Penerbit

Kami komited untuk meningkatkan standard pendedahan dalam kalangan Penerbit Tersenarai untuk menggalakkan ketelusan dalam pasaran dan mengukuhkan perlindungan pelabur.

corporate governance
Penyeliaan Broker

Kami mempunyai mekanisme pengawasan yang sistematik dan berstruktur untuk menyelia dan memantau pematuhan oleh Organisasi dan Peserta Dagangan yang mengambil bahagian.

Please send us your enquiry to [email protected]