Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Sekuriti » Ekuiti » Dagangan » Dana Pampasan

Ekuiti

Ekuiti menawarkan potensi besar bagi pertumbuhan modal dan merupakan pelaburan risiko jangka panjang. Pemilikan ekuiti akan sering melayakkan pelabur untuk sebahagian daripada keuntungan syarikat melalui dividen.

Dana Pampasan

Dagangan

Dana Pampasan

Untuk melindungi kepentingan pelabur, tiga (3) tabung pampasan berasingan telah ditubuhkan dan diuruskan oleh anak-anak syarikat Bursa Malaysia Berhad (Bursa Malaysia) dengan objektif utama adalah untuk memberikan pampasan kepada pelabur yang mengalami kerugian kewangan dalam keadaan tertentu, seperti tertakluk di bawah undang-undang dan peraturan sekuriti berkaitan.

Menurut Akta 2012 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) (Pindaan Akta CMSA 2012), penubuhan Tabung Pampasan Pasaran Modal berkuat kuasa dari 28 Disember 2012 di bawah Sebahagian IV Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Untuk maklumat lanjut mengenai rangka kerja baharu Tabung Pampasan Pasaran Modal, sila rujuk laman web rasmi Suruhanjaya Sekuriti.

Oleh itu, Tabung Pampasan Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Sekuriti") dan Tabung Kesetiaan Bursa Malaysia Derivatives Berhad (Bursa Derivatif) yang ditubuhkan masing-masing oleh Bursa Sekuriti dan Bursa Derivatlf seperti yang diperlukan di bawah CMSA sebelum 28 Disember 2012 ("CMSA lama"), tidak lagi wujud mulai 28 Disember 2012. Walau bagaimanapun, semua tuntutan yang dibuat berhubung dengan Tabung Pampasan Bursa Sekuriti dan Tabung Kesetiaan Bursa Derivatif sebelum 28 Disember 2012 akan terus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Bursa Malaysia. (Untuk maklumat lanjut, sila rujuk (Participating Organisations’ Circular No. R/R 13 of 2012 dan Trading Participant Circular No. 36/2012).

Selain itu, di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penyelesaian Pertikaian) Peraturan 2010, Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC) ditubuhkan sebagai alternatif kepada badan-badan penyelesaian pertikaian yang sedia ada. SIDREC ditubuhkan untuk menyelesaikan pertikaian kewangan antara pelabur dengan perantara pasaran modal yang mendaftar sebagai ahli, seperti broker saham, broker niaga hadapan, syarikat pengurusan unit amanah dan pengurus dana. Untuk maklumat lanjut mengenai rangka kerja penyelesaian pertikaian oleh SIDREC, sila rujuk laman web SIDREC.

 

Gambaran Keseluruhan

 • Apakah tabung pampasan yang ditubuhkan dan disenggarakan oleh Bursa Malaysia?

  Wang pampasan yang ditubuhkan dan dikekalkan oleh Bursa Malaysia ialah seperti berikut:

  1. Wang Pampasan Sekuriti Bursa, dalam menjalankan CMSA lama dan diaplikasikan untuk tujuan menggantikan kehilangan kewangan oleh seseorang dalam keadaan seperti yang disediakan di bawah Seksyen 152 CMSA (berhubung dengan tuntutan yang dibuat sebelum 28 Disember 2012);
  2. Fidelity Fund of Bursa Derivatives, dalam menjalankan CMSA lama dan diaplikasikan untuk tujuan menggantikan kehilangan kewangan oleh seseorang dalam keadaan seperti yang disediakan di bawah Seksyen 167 CMSA (berhubung dengan tuntutan yang dibuat sebelum 28 Disember 2012); dan
  3. Compensation Fund of Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd ("Bursa Depository"), dalam menjalankan Seksyen 5(1) (b) (vii) daripada Securities Industry Act 1991 ("SICDA") untuk tujuan menggantikan seseorang yang mengalami kerugian atau kerosakan terhasil daripada keadaan di bawah Rule 34.01 Rules of Bursa Depository.
 • Siapakah yang layak untuk tuntutan di bawah Tabung Pampasan Bursa Depository?

  Seseorang (pemegang akaun sekuriti) yang telah mengalami kerugian atau kerosakan ("Claimant") seperti yang dibayangkan di bawah Rule 34.01 Rules of Bursa Depository tentang mana-mana transaksi berkaitan dengan akaun sekuriti-sekuriti yang terhasil daripada:

  • jenayah komputer melibatkan kecurian atau kerosakan jenayah kepada sistem komputer
  • kecurian, kerosakan, pemalsuan atau perubahan apa-apa rekod atau data menyimpan dalam sistem komputer
  • Skrip yang dicuri atau hilang di bawah kawalan fizikal Bursa Depository sama ada skrip-skrip tersebut disimpan di dalam premis-premisnya atau dalam perjalanan
  • kebakaran atau kecurian sebarang rekod dalam mana-mana bilik kebal, premis atau gudang Bursa Depository di mana rekod sedemikian akan disimpan di bawah Seksyen 59 daripada SICDA
  • kecuaian profesional kakitangan atau pekerja Bursa Depository
  • liabiliti awam
  • kecurangan kakitangan melalui ketidakjujuran atau pemalsuan yang dilakukan oleh pekerja tersebut dengan tujuan untuk menyebabkan atau mengekalkan kerugian atau untuk mendapatkan keuntungan kewangan untuk diri mereka, di mana dibuat secara perseorangan atau dalam pakatan dengan yang lain.
 • Bagaimanakah tuntutan diproses?
  • Penuntut menyerahkan tuntutan secara bertulis dan menyiapkan Borang Tuntutan (untuk tuntutan terhadap Compensation Fund of Bursa Depository).
  • Jawatan Tuntutan of Bursa Malaysia akan mempertimbangkan tuntutan tersebut.
  • Penuntut menerima pemberitahuan dari Bursa Malaysia mengenai status tuntutan.
  • Jika tidak berpuas hati, tuntutan yang dibuat sebelum 28 Disember 2012 kepada Compensation Fund of Bursa Securities and Fidelity Fund of Bursa Derivatives Claimant boleh merayu dalam tempoh satu (1) bulan kepada Securities Commission.
  • Untuk rayuan berhubung dengan tuntutan terhadap Compensation Fund of Bursa Depository, tempoh rayuan adalah dalam masa 14 hari kepada Appeals Committee of Bursa Malaysia.
  • Penuntut mengutip cek jika tuntutan tersebut berjaya.
 • Apakah had tuntutan?

  Untuk tuntutan yang dibuat (sebelum 28 Disember 2012) terhadap Compensation Fund of Bursa Securities adalah RM100,000 untuk setiap tuntutan dan tiada had bagi setiap syarikat broker.

  Untuk tuntutan yang dibuat (sebelum 28 Disember 2012) terhadap Fidelity Fund of Bursa Derivatives : RM500,000 bagi setiap TP.

  Untuk tuntutan yang dibuat terhadap Compensation Fund of Bursa Depository : RM100,000 setiap tuntutan.

 • Bilakah tarikh tutup penghantaran tuntutan?

  Untuk tuntutan yang dibuat terhadap Compensation Fund of Bursa Depository, penuntut sepatutnya mengemukakan dia/tuntutan seawal yang mungkin tanpa mana-mana kelengahan tak wajar (tidak lebih daripada 6 bulan) selepas sedar terhadap keadaan yang boleh membawa kepada tuntutan.

Soalan & Jawapan untuk Pihak Penuntut

 • Bagaimanakah Bursa Malaysia menentukan kelayakan tuntutan daripada tabung pampasan?

  Yang berikut akan diambil kira:

  • Sama ada penuntut adalah seseorang yang telah mengalami kerugian dalam cara dibayangkan di bawah undang-undang/peraturan yang relevan.
  • Sama ada tuntutan sejajar dengan peruntukan CMSA / CMSR / peraturan yang terlibat.
  • Sama ada terdapat prosiding kebankrapan terhadap Claimant.
  • Sama ada semua fakta dan pernyataan tuntutan yang diberikan kepada Bursa Malaysia tepat dalam semua aspek penting.
 • Bagaimanakah saya mengemukakan tuntutan kepada Tabung Pampasan Bursa Depository?

  Tuntutan mesti diserahkan pada atau sebelum tarikh cut-off:

  Sekretariat,
  Tabung Pampasan Depositori Bursa Malaysia Sdn Bhd
  Bursa Malaysia Berhad,
  Bahagian Penguatkuasaan,
  Tingkat 9, Exchange Square,,
  Bukit Kewangan,
  50200 Kuala Lumpur,
  Malaysia

 • Berapa lamakah tuntutan saya akan diproses?

  Satu pengenalpastian tuntutan akan dibuat selepas penyiapan siasatan terhadap tuntutan yang telah dibuat dan segala fakta dan keadaan termasuk butiran berkaitan tuntutan akan tersedia bagi pengenalpastian yang akan dibuat. Bursa Malaysia akan menentukan tuntutan yang telah dibuat tersebut dalam suatu tempoh enam (6) bulan atau sebaliknya sekiranya diberi kuasa oleh Bursa Malaysia.

 • Apakah dokumen yang diperlukan semasa mengemukakan tuntutan?

  Semua dokumentasi untuk menyokong tuntutan mesti diserahkan termasuklah (tetapi tidak dihadkan kepada):

  • Dokumen asal yang diberi oleh syarikat broker / bakal broker , mengenai pelaburan anda atau urusan-urusan berkaitan yang dijalankan dalam akaun sekuriti anda
  • Perjanjian anda dengan syarikat broker
  • Nota kontrak/Resit/kenyataan-kenyataan CDS
  • Rekod cek keluar(drawing)
  • Penyata bank
  • Untuk menyatakan sama ada mana-mana perundangan atau tindakan mahkamah untuk tuntutan tersebut dan jika demikian, butiran adalah untuk yang sama.

  Jika anda tidak memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan atau jika keterangan lanjut diperlukan dari anda, Bursa Malaysia boleh menghubungi anda untuk satu penjelasan atau penyerahan bahan selanjutnya, mengikut keadaan.

  Nota: Lebih banyak bukti anda sediakan maka tuntutan akan menjadi lebih lancar dan lebih cepat proses.

 • Bagaimana saya tahu keputusan tuntutan saya?

  Bursa Malaysia akan menentukan sekiranya dakwaan itu harus dibenarkan, tidak dibenarkan atau dibenarkan sebahagiannya dan akan memaklumkan semua pihak penuntut akan keputusannya secara bertulis dan alasan untuk ketidakbenaran.

  Bursa Malaysia akan menentukan sekiranya dakwaan itu harus dibenarkan, tidak dibenarkan atau dibenarkan sebahagiannya dan akan memaklumkan semua pihak penuntut akan keputusannya secara bertulis dan alasan untuk ketidakbenaran.

 • Jika tuntutan saya tidak berjaya, bolehkah saya membuat rayuan agar dipertimbangkan semula?

  Ya. Anda boleh mengemukakan satu rayuan kepada Securities Commission untuk tuntutan yang dibuat terhadap Compensation Fund of Bursa Securities atau Fidelity Fund of Bursa Derivatives berhubung dengan tuntutan yang dibuat sebelum 28 Disember 2012.

  Bagi tuntutan terhadap Compensation Fund of Bursa Depository, rayuan akan diserahkan kepada Appeals Committee of Bursa Malaysia.

 • Dalam bentuk apakah pampasan akan dibuat?

  Semua ganjaran akan dibuat dengan cek.

 • Jika tuntutan saya berjaya, bolehkah saya menamakan pihak ketiga untuk menerima bayaran bagi pihak saya?

  Pihak penuntut adalah digalakkan untuk mengutip pembayaran pampasan secara peribadi. Jika anda mencalonkan satu pihak ketiga, mesti ada kuasa yang nyata secara bertulis, diberikan kepada pihak ketiga tersebut. Bagaimanapun, Bursa Malaysia akan mempunyai budi bicara mutlak memutuskan sama ada atau untuk tidak menerima pemberian kuasa sedemikian.

 • Bolehkah waris membuat tuntutan bagi pihak penuntut yang telah mati?

  Ya. Waris boleh menuntut jika mereka dapat memberikan gran probet atau surat pentadbiran yang diakui Bursa Malaysia.