Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Peraturan » Penguatkuasaan » Statistik Penguatkuasaan
AskListing@Bursa | Bursa LINK

Penguatkuasaan

Kami berpandangan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Perniagaan dan Syarat Keperluan Penyenaraian dan melaksanakan prosiding dan tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya bergantung kepada keterukan pelanggaran kerana pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi untuk menjejaskan hak-hak dan perlindungan pelabur serta integriti pasaran.

Statistik Penguatkuasaan

Statistik Penguatkuasaan

Seperti yang dinyatakan dalam Ringkasan Penguatkuasaan, kami berusaha untuk mencegah pelanggaran/ketidakpatuhan peraturan yang mungkin berlaku pada masa hadapan, mendidik peserta pasaran dan menyemai budaya pematuhan serta standard tatalaku perniagaan dan amalan tadbir urus korporat yang lebih baik melalui tindakan penguatkuasaan yang diambil.

Selaras dengan matlamat tersebut, kami telah sejak beberapa tahun lepas mengambil pelbagai tindakan penguatkuasaan terhadap pelanggaran peraturan-peraturan kami.

Pada tahun 2017, tindakan penguatkuasaan telah diambil terhadap 9 buah Syarikat Tersenarai Awam (“PLC”) dan 21 orang pengarah (dari 6 buah PLC) untuk pelbagai pelanggaran Syarat Penyenaraian, berbanding 14 buah PLC dan 38 orang pengarah (dari 8 buah PLC) pada tahun 2016.

Tindakan penguatkuasaan yang diambil terhadap pihak-pihak tersebut meliputi teguran peribadi/teguran awam dan denda. Butiran tindakan penguatkuasaan (teguran dan ke atas) yang diselesaikan/diambil pada tahun 2017 berbanding dengan tahun 2016 adalah seperti yang tertera di bawah:-

Penalti yang Dikenakan#PLCPengarah
 2016  2017  2016  2017
Teguran Awam dan Denda  -  -  38  19
Teguran Awam  11  8  3  2
Teguran Peribadi  4  2  -  -
Teguran Peribadi dan Denda  -  -  3  -
Penggantungan  -  -  -  -
Jumlah PLC/Pengarah#  14  9  38  21
Jumlah Denda Dikenakan (RM)  -  -  2,117,000  5,040,800

# lebih daripada satu penalti mungkin dikenakan terhadap seorang pengarah atau sebuah PLC.

Selain daripada penalti yang dikenakan di atas, kami juga mengeluarkan arahan kepada PLC untuk menjalankan semakan terhad ke atas laporan suku tahunan dan arahan kepada pengarah/kakitangan PLC yang berkenaan untuk menghadiri program latihan berkaitan dengan laporan kewangan dan pematuhan kepada Syarat-Syarat Penyenaraian seperti berikut:

 20162017
Semakan Terhad ke atas Laporan Suku Tahunan  7  3
Program Latihan Pengarah  11  6

Secara amnya, kami mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan aspek berikut:-