Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Peraturan » Penguatkuasaan » Statistik Penguatkuasaan
AskListing@Bursa | Bursa LINK

Penguatkuasaan

Kami berpandangan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Perniagaan dan Syarat Keperluan Penyenaraian dan melaksanakan prosiding dan tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya bergantung kepada keterukan pelanggaran kerana pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi untuk menjejaskan hak-hak dan perlindungan pelabur serta integriti pasaran.

Statistik Penguatkuasaan

Statistik Penguatkuasaan

Seperti yang dinyatakan dalam Ringkasan Penguatkuasaan, kami berusaha untuk mencegah pelanggaran/ketidakpatuhan peraturan yang mungkin berlaku pada masa hadapan, mendidik peserta pasaran dan menyemai budaya pematuhan serta standard tatalaku perniagaan dan amalan tadbir urus korporat yang lebih baik melalui tindakan penguatkuasaan yang diambil.

Selaras dengan matlamat tersebut, kami telah sejak beberapa tahun lepas mengambil pelbagai tindakan penguatkuasaan terhadap pelanggaran peraturan-peraturan kami.

Pada tahun 2018, tindakan penguatkuasaan telah diambil terhadap 15 buah Syarikat Tersenarai Awam (“PLC”), 22 orang pengarah (dari 5 buah PLC) dan 1 individu lain untuk pelbagai kes pelanggaran Syarat Penyenaraian, berbanding 9 buah PLC dan 21 orang pengarah (dari 6 buah PLC) pada tahun 2017.

Tindakan penguatkuasaan yang diambil terhadap pihak-pihak tersebut merangkumi teguran peribadi atau teguran awam berserta denda dan/atau arahan. Butiran tindakan penguatkuasaan (teguran dan ke atas) yang dilaksanakan/diambil pada tahun 2018 berbanding tahun 2017 adalah seperti yang tertera di bawah:-

Penalti yang Dikenakan#PLCPengarah
 2017  2018  2017  2018
Teguran Awam dan Denda  -  -  19  19
Teguran Awam  8  10  2  4
Teguran Peribadi  2  5  -  -
Jumlah PLC/Pengarah/Individu yang lain##  9  15  21  23
Jumlah Denda Dikenakan (RM)  -  -  5,040,800  4,910,400

# lebih daripada satu penalti mungkin dikenakan terhadap seorang pengarah atau sebuah PLC.
^ termasuk mana-mana individu lain yang tertakluk kepada Syarat Penyenaraian.

Selain daripada penalti yang dikenakan di atas, kami juga mengeluarkan arahan kepada PLC untuk menjalankan semakan terhad ke atas laporan suku tahunan dan arahan kepada pengarah/kakitangan PLC yang berkenaan untuk menghadiri program latihan berkaitan dengan laporan kewangan dan pematuhan kepada Syarat-Syarat Penyenaraian seperti berikut:

 20172018
Semakan Terhad ke atas Laporan Suku Tahunan  3  8
Program Latihan Pengarah  6  11

Secara amnya, kami mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan aspek berikut:-