Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Peraturan » Penguatkuasaan » Pendekatan Penguatkuasaan
AskListing@Bursa | Bursa LINK

Penguatkuasaan

Kami berpandangan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Perniagaan dan Syarat Keperluan Penyenaraian dan melaksanakan prosiding dan tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya bergantung kepada keterukan pelanggaran kerana pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi untuk menjejaskan hak-hak dan perlindungan pelabur serta integriti pasaran.

Pendekatan Penguatkuasaan

Pendekatan Penguatkuasaan

Dalam menguatkuasakan pelanggaran ke atas peraturan kami, kami berusaha untuk memastikan proses dan tindakan kami adalah efektif dan cepat, adil, bebas dan telus. Dengan itu, pendekatan penguatkuasaan kami meliputi perkara berikut:

Proses sewajarnya, kebebasan dalam membuat keputusan dan hak pihak yang ingkar

Dalam melaksanakan tindakan penguatkuasaan, prinsip keadilan semula jadi akan diikuti di mana pihak yang tertakluk kepada penguatkuasaan diberikan perbicaraan adil contohnya mereka diberi peluang untuk memberi penjelasan dan menyediakan bantahan perundangan. Keputusan penguatkuasaan bagi pelanggaran serius/material akan dibuat oleh jawatankuasa kawal selia Bursa Malaysia yang relevan yang terdiri daripada Jawatankuasa Peserta Pasaran (pelanggaran Peraturan Perniagaan),  Jawatankuasa Penyenaraian (pelanggaran Syarat Keperluan Penyenaraian) dan Jawatankuasa Rayuan (rayuan terhadap keputusan segera pertama oleh Jawatankuasa Peserta Pasaran dan Jawatankuasa Penyenaraian). Jawatankuasa kawal selia ini adalah bebas memandangkan ahli jawatankuasa ini pada dasarnya terdiri daripada pihak luar bebas/pakar industri dengan pelbagai pengalaman pengamal dalam bidang berbeza bagi pasaran modal.

Faktor yang diambil kira dalam memutuskan tindakan penguatkuasaan/penalti/sekatan

Dalam menentukan tindakan bersesuaian/penalti/sekatan yang akan dikenakan kerana pelanggaran peraturan kami, pelbagai faktor diambil kira. Faktor-faktor ini termasuklah keadaan dan impak pelanggaran itu, sifat anteseden, latar belakang serta kelakuan pihak yang ingkar, keadaan dan perilaku ketika pelanggaran berlaku, faktor mitigasi dan memburukkan dan kepentingan awam/elemen penghalang bagi penalti yang dicadangkan. Oleh itu, bergantung pada penilaian ke atas pelbagai faktor yang berkaitan dengan fakta dan keadaan bagi setiap satu kes, prosiding penguatkuasaan mungkin berbeza (cth: prosiding penguatkuasaan dipercepatkan atau prosiding penguatkuasaan penuh) serta tindakan/sekatan yang dikenakan mungkin juga berbeza walaupun bagi pelanggaran yang sama oleh pihak berbeza. Di bawah Syarat Keperluan Penyenaraian, tindakan penguatkuasaan boleh dimulakan terhadap pengarah yang didapati melanggar tanggungjawab spesifik yang dikenakan ke atas pengarah atau di mana berlakunya pelanggaran oleh penerbit disenaraikan dan pengarah berkenaan didapati telah menyebabkan, membantu, bersubahat atau membenarkan perlakuan pelanggaran oleh penerbit disenaraikan. Dalam menentukan sama ada pengarah itu telah menyebabkan, membantu, bersubahat atau membenarkan pelanggaran oleh penerbit disenaraikan, Bursa Malaysia akan meneliti kebersalahan setiap pengarah termasuk menamatkan tugas fidusiari pengarah itu (contohnya tugas penjagaan, kemahiran dan ketekunan) kepada penerbit disenaraikan berdasarkan kepada bukti dokumentari dan bantahan yang dibuat.

Tjenis Penalti/Sekatan

Jenis sekatan yang mungkin dikenakan oleh Bursa di bawah peraturannya termasuklah: -

Ketelusan Penguatkuasaan kepada Pasaran

Dalam perkara ini, kami menyebarkan dan berkongsi maklumat penting yang relevan berkenaan penguatkuasaan kepada pasaran dengan harapan dapat meningkatkan keberkesanan tindakan penguatkuasaan kami. Dengan ketelusan yang lebih baik, pendekatan penguatkuasaan kami serta keputusan/tindakan, kami berharap agar pasaran akan peka dan memahami tentang penguatkuasaan yang diambil oleh Bursa Malaysia. Penguatkuasaan ketelusan dicapai melalui, antaranya, penerbitan tentang tindakan penguatkuasaan kami kepada awam serta meletakkan kes penguatkuasaan utama di laman web Bursa Malaysia.

Perundingan dengan Penguatkuasaan Suruhanjaya Sekuriti

Di dalam memula dan melaksanakan penguatkuasaan, Bursa Malaysia di mana perlu, akan merujuk kepada Suruhanjaya Sekuriti untuk memastikan peraturan berkensan bagi pasaran modal. Ini penting apabila terdapat perbuatan menyalahi peraturan Bursa Malaysia dan undang-undang di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Sekuriti mengenai kesesuaian permulaan tindakan penguatkuasaan oleh Bursa Malaysia.