Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.

Pasaran Teknologi Dagangan

Bursa Malaysia memberikan ruang untuk perkhidmatan teknologi berkaitan dagangan. Perkhidmatan yan disediakan termasuk Bursa Direct Access, satu fasiliti paparan terbuka yang ditawarkan kepada Organisasi yang mengambil bahagian, dan penganjuran lokasi bersama.

Terma dan Syarat Am

Perkhidmatan Infrastruktur dan Akses Rangkaian (NAIS)

Terma dan Syarat Am

General Terms and Conditions
0.191 MB (PDF)