Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Peserta Bukan Broker » DCP

Peserta Bukan Broker

Seksyen ini menyediakan senarai Peserta Bersekutu.

DCP

DCP

Semua pemohon perlu mengkaji dengan teliti Peraturan Penjelasan Bursa (D) sebelum menghantar permohonan. Peraturan ini menetapkan hak dan tanggungjawab semua Peserta Penjelasan.

Syarat

Pemohon mestilah,

 • Sebuah syarikat atau perbadanan dengan modal berbayar sekurang-kurangnya RM2 juta
 • Menjadi peserta Bursa Malaysia Derivatives Berhad.
 • Mengekalkan Aset Ketara Bersih tidak kurang daripada RM5 juta, atau jaminan korporat tidak kurang dari RM5 juta, pada setiap masa
 • Tidak menjalankan perniagaan broker hadapan di Malaysia.
 • Memenuhi kehendak Rumah Penjelasan bahawa ia mempunyai sistem sokongan pejabat yang mencukupi, kakitangan dan prosedur yang mencukupi untuk memastikan dengan teratur dan cepat.

Permohonan untuk sistem perakaunan diurus tadbir Bursa Clearing(D)

Pemohon mestilah menyerah dokumen-dokumen berikut kepada Penjelasan Bursa (D):

 1. Surat rasmi memohon kelulusan yang diperoleh dan dialamatkan kepada Penjelasan Bursa (D).
 2. Borang Permohonan bagi pendaftaran sebagai Peserta Penjelasan Terus yang telah dilengkapkan dan dilampirkan:
  1. Salinan Sijil Pengkorporatan pemohon (Borang 9) yang telah disahkan benar;
  2. Salinan memorandum dan tataurusan pertubuhan atau dokumen juzuk lain peserta yang telah disahkan benar;
  3. Salinan akaun diaudit terbaru peserta yang telah disahkan benar;
  4. Salinan Borang 49 terbaru peserta yang telah disahkan benar;
  5. Salinan Borang 24 peserta (Pemulangan Pembahagian) yang telah disahkan benar;
  6. Salinan Borang 13 (Pertukaran Nama) jika relevan dan yang telah disahkan benar.
  7. Salinan Borang 44 (Pertukaran Alamat) jika relevan] yang telah disahkan benar.
 3. Dokumen lain yang mungkin diperlukan atau relevan kepada permohonan.

Kelulusan Pada Prinsip

Apabila permohonan berjaya, Penjelasan Bursa (D) akan memberikan kelulusan secara dasar bagi pendaftaran syarikat sebagai Peserta Penjelasan Terus bagi Penjelasan Bursa (D) tertakluk pada pemohon mematuhi perkara yang berikut, antaranya:

 1. Pemohon akan didaftar sebagai peserta Bursa Malaysia Derivatives Berhad;
 2. Peserta telah melalui penilaian kesediaan yang relevan yang akan dijalankan oleh Penjelasan Bursa (D);
 3. Meletakkan Deposit Sekuriti RM1,000,000 dengan Penjelasan Bursa (D);
 4. Menyumbang RM1,000,000 kepada Dana Penjelasan, Penjelasan Bursa (D);
 5. Membayar yuran yang berkenaan, contohnya; yuran penyertaan RM50,000 dan yuran tahunan RM800 jika belum dibayar;
 6. Pemohon melaksanakan perjanjian penyelesaian bank tiga pihak antara pemohon, Penjelasan Bursa (D) dan bank penyelesai;
 7. Pemohon mematuhi syarat Peraturan Penjelasan Bursa (D) termasuk apa-apa arahan, notis, pekeliling, garis panduan dan jadual yang dikeluarkan oleh Penjelasan Bursa (D) dan undang-undang, peraturan dan prosedur lain yang boleh diguna pakai ke atas pemohon:

Penilaian Kesediaan

Pemohon perlu menjalani penilaian kesediaan. Skop, kriteria dan kaedah penilaian akan ditentukan oleh Penjelasan Bursa (D).

Pendaftaran dengan Penjelasan Bursa (D)

Apabila pemohon telah memenuhi semua syarat dan keperluan Penjelasan Peraturan Bursa (D), ia akan didaftar sebagal Peserta Penjelasan Terus bagi Penjelasan Bursa (D) pada masa yang sama dengan pendaftaran sebagai Peserta Bersekutu bagi Bursa Malaysia Derivatives Berhad.

Yuran yang dikenakan kepada Peserta Penjelasan Terus

Yuran yang dikenakan kepada Peserta Penjelasan Terus
Jenis Jumlah
Yuran Permohonan RM800.00
Yuran Penyertaan RM50,000
* "Harga yang perlu dibayar tidak termasuk GST"
 • Bursa Derivatives telah memperoleh kelulusan untuk mempamerkan harga tidak termasuk Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) di bawah subseksyen 9 (7) Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. Oleh itu, setiap yuran, caj dan jumlah yang perlu dibayar kepada Bursa Derivatives yang dinyatakan dalam maklumat ini tidak termasuk GST, contohnya,harga perlu dibayar adalah tidak termasuk GST..
 • GST pada kadar semasa akan dikenakan ke atas semua yuran, caj atau jumlah yang dibayar (melainkan jika diarahkan oleh Bursa Malaysia Derivatives Berhad sejajar dengan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014), dan akan dibilkan dalam invois cukai yang dikeluarkan berkaitan yuran, caj atau jumlah yang perlu dibayar.

Perhubungan

Ahmad Sufian Mokhtar
Ketua, Hal Ehwal Peserta
Penyeliaan Peserta
Peraturan

Bursa Malaysia Berhad, Aras 12, Exchange Square
50200 Kuala Lumpur
(603) 2034 7242 (DL), (603) 2034 7000, (603) 2034 4999 (Talian Umum)
(603) 2026 3685
IAD@bursamalaysia.com
www.bursamalaysia.com

ABFM Supplementary FAQs (15/5/06)
58.6 KB (PDF)