Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Broker » Peserta (Korporat)

Broker

Seksyen ini menyediakan maklumat komprehensif tentang syarat permohonan, garispanduan broker, senarai broker berdaftar dan ranking broker.

Peserta (Korporat)

Peserta (Korporat)

Proses Permohonan TP

Types Of Derivatives Participantship

Types Of Derivatives Participantship


Syarat Kelulusan Pada Prinsip

Blanketed conditions bagi TP, AP, GCP and DCP

Conditions of Approval in Principle


Syarat-syarat Kelulusan pada Prinsip (Pelbagai)

Conditions of Approval in Principle


Conditions of Approval in Principle

Keperluan Struktur kepada Peserta-peserta

Structural Requirement for Participants


Keperluan Kewangan Minimum

Minimum Financial Requirements


Struktur Yuran

Fee Structure


Penyerahan Kewangan Lain

Other Financial Lodgements