Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Pasaran » Laman Utama » Derivatif » Broker » Peserta (Korporat)

Broker

Seksyen ini menyediakan maklumat komprehensif tentang syarat permohonan, garispanduan broker, senarai broker berdaftar dan ranking broker.

Peserta (Korporat)

Peserta (Korporat)

Proses Permohonan TP

Types Of Derivatives Participantship Types Of Derivatives Participantship

Syarat Kelulusan Pada Prinsip

Blanketed conditions bagi TP, AP, GCP and DCP

Conditions of Approval in Principle

Syarat-syarat Kelulusan pada Prinsip (Pelbagai)

Conditions of Approval in Principle Conditions of Approval in Principle

Keperluan Struktur kepada Peserta-peserta

Structural Requirement for Participants

Keperluan Kewangan Minimum

Minimum Financial Requirements

Struktur Yuran

Fee Structure

Penyerahan Kewangan Lain

Other Financial Lodgements
* "Harga perlu dibayar adalah eksklusif GST"
Bursa Derivatives telah memperoleh satu kelulusan mempamerkan harga tidak termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan ("GST") di bawah subseksyen 9(7) daripada Cukai Barangan dan Perkhidmatan Akta 2014. Oleh sebab itu, setiap bayaran, tuduhan atau jumlah boleh bayar ke Bursa Derivatives dinyatakan dalam maklumat ini tidak termasuk GST iaitu harga perlu dibayar eksklusif GST. 6% GST belum bayar bagi semua yuran, pertuduhan atau mesti dibayar amaun (melainkan sebaliknya ditentukan oleh Bursa Derivatives sejajar dengan Cukai Barangan dan Perkhidmatan Akta 2014), dan akan dikenakan bayaran dalam invois cukai dikeluarkan berkaitan dengan bayaran-bayaran sedemikian, pertuduhan atau mesti dibayar amaun