Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian » Faktor-Faktor Penting Kami » Tenaga Mahir

Faktor-Faktor Penting Kami

Kami berusaha menjadi pasaran utama bagi kelestarian di ASEAN dan sebuah syarikat tersenarai awam contoh yang bukan sahaja ditanda aras dengan piawai dan rangka kerja antarabangsa tetapi juga bursa-bursa yang setara.

Tenaga Mahir

Tenaga Mahir

Kepentingan Tenaga Mahir [GRI103-1]

Mencari hanya yang terbaik, kami terdiri daripada orang-orang yang mempunyai pengalaman dan latar belakang industri yang luas. Membina keupayaan adalah penting, oleh itu kami secara proaktif menyediakan peluang-peluang bagi perkembangan dan pembangunan untuk tenaga mahir dalam organisasi melalui pelan pembangunan yang terancang dan perancangan penggantian. Bagi memastikan kemampanan jangka panjang, kami secara berterusan melaburkan lebih banyak masa dan usaha kepada perekrutan di seluruh operasi kami (dalaman dan luaran), meningkatkan kemahiran, melibatkan dan memberi ganjaran kepada organisasi dengan sewajarnya. Tiada kompromi dalam perkara ini.

Pendekatan kami terhadap Tenaga Mahir [GRI103-2]

Proses pengurusan tenaga mahir kami adalah berpandukan Rangka Kerja Pengurusan Tenaga Mahir dan dasar-dasar Perekrutan dan Pembelajaran & Pembangunan. Kami juga telah menubuhkan sebuah Majlis Tenaga Mahir yang memantau dan memberikan panduan mengenai pelaksanaan semua inisiatif tenaga mahir, terutamanya tertumpu kepada pembangunan dan pengekalan tenaga mahir.

Jabatan Sumber Manusia kami bertanggungjawab menguruskan tenaga mahir dalam Bursa Malaysia, dengan pengawasan oleh kedua-dua Majlis Tenaga Mahir dan Jawatankuasa Pencalonan dan Saraan (NRC) bagi kakitangan pengurusan utama.

Sasaran pengurusan tenaga mahir adalah berdasarkan objektif pembangunan pekerja sebanyak tiga (3) hari pembelajaran, manakala matlamat pengurusan tenaga mahir memberi tumpuan kepada tahap kesediaan tenaga mahir dan nisbah penggantian.

TPrestasi pengurusan kami dinilai melalui tiga peringkat pengukuran pembangunan pekerja untuk mengukur keberkesanan latihan yang dijalankan dan penerapan dalam tugas. Pengukuran termasuk penilaian pelbagai dimensi untuk mengenal pasti bidang pembangunan bagi individu, dan potensi serta tahap kesediaan mereka. Keputusan penilaian tersebut akan dibentangkan kepada Pengurusan Kanan, Majlis Tenaga Mahir dan NRC untuk mendapatkan maklum balas dan panduan mereka.

Untuk memupuk budaya pembelajaran, inisiatif-inisiatif tentang perubahan memberi tumpuan untuk mewujudkan kesedaran dan menyokong pekerja dalam pembangunan kecekapan berterusan.

Bagi memastikan kami mempunyai bekalan tenaga mahir yang mencukupi, semakan semula secara tahunan turut dilakukan terhadap keadaan kesediaan kumpulan penggantian kami dan dibentangkan ke Majlis Tenaga Mahir dan NRC untuk dipersetujui. Penting ditekankan bahawa Majlis Tenaga Mahir kami akan terus memberikan perundingan dan panduan untuk membina bekalan penggantian bagi Bursa Malaysia. Dengan aspirasi kami untuk menjadi sebuah Organisasi Berprestasi Tinggi, kami telah memulakan banyak inisiatif termasuk mengoptimumkan struktur organisasi bagi Projek Keberkesanan Organisasi untuk mengkaji semula dan menjajarkan struktur, proses, kakitangan dan tadbir urus kami bagi memimpin bursa ini ke arah menjadi amat cekap dan berkesan dan berdaya saing di kawasan serantau.

Tenaga Kerja Kami [GRI102-8]

Sepanjang tahun 2016 kami telah mengambil bekerja seramai 593 orang merentasi seluruh operasi kami. Semua staf kami diambil bekerja secara sepenuh masa sebagai staf tetap dan staf kontrak. Sebahagian besar pekerja kami berpusat di Pejabat Exchange Square kami di Kuala Lumpur, dengan hanya seorang staf lelaki tetap berpusat di lokasi pejabat Labuan kami.

  Pekerja Lelaki Perempuan
Tetap 565 300/53% 265/47%
Sementara (Kontrak) 28 16/57% 12/43%
Jumlah 593 316/53% 277/47%

Kami bergantung kepada pekerja kami bagi operasi kami, dan komited untuk mengambil pekerja tempatan. Pekerja kami mempunyai latar belakang yang berbagai-bagai, sebahagian besarnya merupakan warganegara Malaysia (99.8%). Semua ahli Jawatankuasa Pengurusan kami, yang terdiri daripada pengurusan tertinggi merupakan warganegara Malaysia.

Jabatan Sumber Manusia Kumpulan kami menyusun dan mengemaskinikan data pekerja kami secara bulanan dan menyediakan satu laporan bagi mesyuarat berjadual Jawatankuasa Pengurusan, dipengerusikan oleh CEO. Tidak terdapat perubahan besar dalam bilangan pekerja sepanjang tahun ini.

Kebebasan Berpersatuan, Rundingan Bersama dan Perhubungan Pekerja [GRI102-41]

Bursa Malaysia mengiktiraf Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Perdagangan (NUCW) yang merupakan sebuah kesatuan sekerja yang berdaftar menurut Akta Kesatuan Sekerja, sebagai sebuah agensi rundingan bersama eksklusif yang dianggotai oleh pekerja kami yang layak. Semua pekerja bukan eksekutif kami (96 orang staf atau 16% daripada keseluruhan pekerja kami) adalah tertakluk kepada terma-terma sebuah Perjanjian Bersama (CA) selama tiga tahun. CA kami yang sebelumnya telah luput pada tahun lepas dan perundingan masih sedang berterusan bagi perjanjian yang berikutnya.

CA itu meliputi unsur-unsur termasuk keadaan tempat kerja serta dasar pekerjaan seperti tempoh percubaan, disiplin, struktur saraan, bonus, cuti, waktu bekerja, kerja lebih masa, hari rehat, cuti bersalin dan paterniti, kelewahan, persaraan, elaun dan manfaat perubatan, antara lainnya. Perjanjian itu turut meliputi topik-topik kesihatan dan keselamatan pekerja seperti kemasukan ke hospital, penyakit berpanjangan, perlindungan insurans dan pampasan bagi kemalangan serta penyediaan topi keledar bagi ketua tingkat.

Notis bertulis bagi tempoh tidak kurang daripada tiga bulan akan diberikan kepada pekerja dan NUCW sebelum pelaksanaan perubahan operasi penting yang mungkin banyak menjejaskan mereka.

Sepanjang tahun, tidak ada laporan yang diterima mengenai kesalahan melanggar hak-hak pekerja untuk mengamalkan kebebasan berpersatuan atau rundingan bersama.

Pembangunan Keupayaan dan Latihan [GRI404-1, 3]

Kami memupuk budaya pembelajaran dalam organisasi dengan menyediakan program-program untuk menyokong pembangunan kemahiran dipercepatkan dan pendekatan inovatif kepada pembelajaran dan pembangunan. Di samping itu, KnowledgeCentre@Bursa kami tersedia untuk semua staf, menyediakan capaian mudah kepada data dan maklumat melalui pelbagai koleksi dokumen rujukan, buku-buku dan penerbitan.