Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian » Faktor-Faktor Penting Kami » Integriti & Kestabilan Pasaran

Faktor-Faktor Penting Kami

Kami berusaha menjadi pasaran utama bagi kelestarian di ASEAN dan sebuah syarikat tersenarai awam contoh yang bukan sahaja ditanda aras dengan piawai dan rangka kerja antarabangsa tetapi juga bursa-bursa yang setara.

Integriti & Kestabilan Pasaran

Integriti & Kestabilan Pasaran

Sebagai satu daripada bursa yang terbesar di ASEAN dan sebuah penjana utama ekonomi domestik, Bursa Malaysia telah terus meletakkan penekanan yang tinggi untuk mempertahankan integriti dan kestabilan pasaran modal Malaysia. Apabila krisis kewangan memberikan kesan terhadap keyakinan pelabur pada tahun 1997, banyak langkah-langkah reformasi telah diambil sejak itu untuk membetulkan aturan pasaran dan menambah tarikan kami sebagai pasaran pilihan bagi pelaburan dan pencarian dana di rantau ini.

Kepentingan Integriti Pasaran [GRI103-1]

Pasaran ini dinamik dan sebab itu adalah penting bagi kami memberikan perhatian kepada trajektori dan perubahan landskap global untuk membolehkan pengawalseliaan yang berkesan. Dengan cara demikian, kami turut sedar tentang keperluan mengguna pakai pendekatan seimbang bagi pengawalseliaan, untuk memastikan perlindungan pelabur yang mencukupi dan pada masa yang sama memudahkan pembangunan dan kemajuan pasaran modal agar kekal berdaya saing. Sehubungan itu, integriti dan kelestarian jangka panjang pasaran modal merupakan satu perkara penting di seluruh operasi kami.

Keterlibatan tekal kami dengan badan-badan kawal selia, kumpulan-kumpulan pelabur, penerbit tersenarai, pengantara dan pihak-pihak berkaitan lain memastikan bahawa kami mengambil kira keperluan semua pihak-pihak berkepentingan dalam pelaksanaan strategi kawal selia.

Pendekatan Terhadap Integriti dan Kestabilan Pasaran [GRI103-2, 3]

Bursa Malaysia mengendalikan pasaran yang dikawal selia dengan baik dan disokong tahap perlindungan pelabur yang mencukupi. Kami dikawal selia oleh seksyen-seksyen 11 dan 21 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (CMSA) 2007. Prinsip dan dasar kawal selia kami ada dinyatakan dalam tapak web korporat kami.

Jabatan Kawal Selia kami bertanggungjawab menguruskan integriti dan kestabilan pasaran. Keberkesanan pendekatan pengurusan kami dinilai secara berkala melalui semakan prestasi kami yang dibandingkan dengan ukuran kad skor.

Bagi menguruskan pendekatan kami terhadap integriti dan kestabilan pasaran, kami mempunyai Pelan Kawal Selia dalaman kami serta Kad Skor Kawal Selia yang mengandungi Penunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi Jabatan Kawal Selia kami. Kad skor ini turut dipanjangkan ke bahagian-bahagian yang berkaitan di dalam Jabatan itu melalui Kad Skor Jabatan Kawal Selia yang tertentu. Perkara-perkara utama dalam Kad Skor Kawal Selia termasuk:

  1. Memastikan pengekalan syarat-syarat berhemat yang kukuh dan standard perlakuan perniagaan yang tinggi bagi mengekalkan sebuah Pasaran yang Adil dan Teratur untuk memastikan tiada pelanggaran di seluruh industri.
  2. Mempertingkatkan mutu pasaran melalui penambahbaikan ekosistem dan rangka kerja tadbir urus.
  3. Memelihara perlindungan pelabur dan keyakinan pasaran: meminimumkan kejadian yang menjejaskan keyakinan pelabur yang timbul daripada manipulasi pasaran.

Sasaran yang boleh diukur serta natijah adalah diawasi dan dikenal pasti melalui Kad Skor Pengawalseliaan dan Kad Skor Pengawalseliaan Jabatan. Papan pemuka Penunjuk Utama kami turut memberikan gambaran keseluruhan keadaan kawal selia pasaran termasuk ukuran-ukuran seperti Pemeringkatan Persatuan Tadbir Urus Korporat Asia (ACGA), Kad Skor Tadbir Urus Korporat ASEAN dan Penilaian terhadap Pendedahan Tadbir Urus Korporat.

Rangka Kerja Kawal Selia yang Mantap [GRI419-1]

Rangka kerja kawal selia kami sentiasa dinilai dan diukur rujuk terhadap norma antarabangsa bagi pengawalseliaan pasaran. Wujud budaya pematuhan yang tersebar luas di kalangan penerbit tersenarai dan pengantara kami, dengan tahap kepatuhan yang tinggi kepada peraturan kami. Pengaturan sendiri dan pelaksanaan amalan-amalan berkualiti telah terus dikukuhkan selama bertahun-tahun, sebagaimana yang dibincangkan dalam ‘Tadbir Urus Pasaran’. Semua usaha-usaha tersebut menyumbang kepada pengekalan integriti dan kestabilan pasaran.

Rangka kerja kawal selia kami yang menyeluruh telah diuji semasa tempoh ketaktentuan yang ketara pada tahun 2015 dan pada setengah tahun pertama 2016. Rangka kerja kawal selia kami bertahan dengan baik semasa tempoh tersebut, dibuktikan oleh pengendalian pasaran yang dilakukan secara adil dan teratur. Ini merupakan hasil pemeliharaan perlindungan pelabur yang mantap, standard perlakuan perniagaan dan tadbir urus yang tinggi yang ditunjukkan oleh penerbit tersenarai dan pengantara kami.

Pada tahun 2016, tidak terdapat kejadian yang dikenal pasti bagi sebarang ketakpatuhan terhadap undang-undang dan/atau peraturan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Tadbir Urus Pasaran

Semasa dekad yang lalu, pemeringkatan oleh Kaji Selidik Pemerhatian Tadbir Urus Korporat ACGA, sebagai contoh, telah menunjukkan peningkatan tekal bagi Bursa Malaysia. Walau bagaimanapun, tahun 2016 terkecuali daripada trend tersebut, iaitu terdapat sedikit kemerosotan dalam skor keseluruhan disebabkan hal-hal tadbir urus awam.


Pemeringkatan Pemerhatian Tadbir Urus Persatuan Tadbir Urus Korporat Asia (ACGA):
2016: Tempat ke-6 / Skor 56
2014: Tempat ke-4 / Skor 58
2012: Tempat ke-4 / Skor 55


Kad Skor Tadbir Urus Korporat ASEAN oleh Badan Pengawas Pemegang Saham Minoriti (MSWG) bagi 100 Penerbit Tersenarai Teratas Malaysia
2016: Skor 88.49
2015: Skor 80.41
2014: Skor 76.82


Usaha-usaha kami telah menghasilkan kejayaan keseluruhan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh standard tadbir urus korporat yang tinggi, dan pematuhan di kalangan penerbit tersenarai dan pengantara kami, serta pendekatan kami terhadap penguatkuasaan dan menggalakkan pengaturan sendiri digabungkan dengan rangka kerja kami yang berasaskan prinsip tidak akan ada peraturan melebihi apa yang diperlukan. Kami akan terus memantau perubahan dalam landskap global dan serantau untuk memastikan pendekatan yang kontemporari dan seimbang terhadap peraturan, untuk mengekalkan tarikan pasaran modal Malaysia sebagai sebuah domain yang stabil dan berdaya saing.

Tadbir Urus Korporat Kukuh Penerbit Tersenarai

Laporan Analisis Tadbir Urus Korporat tahunan bagi 2016 menunjukkan penambahbaikan ketara dalam pendedahan tadbir urus korporat penerbit tersenarai kami sejak 2014.

Permodalan Pasaran 2014 2015 2016 Change
Besar (>RM1 bilion) 64.3% 72% 72% +7.7%
Sederhana (RM500 juta hingga RM1 bilion) 60.1% 66.18% 66.6% +6.5%
Kecil (< RM500 juta) 59.7% 62.18% 67.7% +8%

Tahap Pematuhan yang Tinggi oleh Penerbit Tersenarai

Penunjuk bagi tahap pematuhan yang tinggi kepada Syarat-Syarat Penyenaraian kami dan pendedahan berkualiti oleh pasaran modal adalah termasuk kepatuhan yang semakin meningkat kepada garis masa bagi penyerahan maklumat kewangan berkala, berserta dengan tahap pertanyaan yang rendah yang dikemukakan oleh Bursa Malaysia sebagai gerak balas terhadap pengumuman-pengumuman tersebut.

Menggalakkan Pematuhan dan Pengaturan Sendiri

Bagi mempermudahkan pengendalian perniagaan, kami telah mengambil langkah-langkah khusus untuk menggalakkan pematuhan dan pengaturan sendiri oleh kedua-dua penerbit tersenarai dan pengantara kami. ‘Dasar Laluan Hijau’ (GLP) kami memudahkan perlakuan aktiviti perniagaan dengan membolehkan mereka yang memenuhi kriteria yang telah diluluskan bagi pendedahan dan pengaturan sendiri pada standard yang tinggi untuk memulakan aktiviti dengan hanya mengemukakan pemberitahuan kepada Bursa Malaysia. Di antara aktiviti yang diliputi oleh GLP termasuk pembukaan sebuah cawangan baharu, memulakan dagangan kepunyaan sendiri atau bertukar alamat perniagaan.

Kami telah mula mengeluarkan GLP kepada broker-broker Ekuiti pada bulan Mei 2013, diikuti dengan penerbit tersenarai berhubung beberapa jenis permohonan yang tertentu pada bulan September 2015 dan kepada broker-broker Derivatif pada bulan Jun 2016.

GLP telah mengurangkan masa ke pasaran dengan ketara bagi broker:

Peningkatan kecekapan yang dikaitkan dengan GLP menggalakkan kedua-dua penerbit tersenarai dan pengantara untuk menambah baik pengaturan sendiri dan pematuhan bagi mencapai standard kriteria GLP yang tinggi dan mendapat manfaat daripada insentif ini.

Penguatkuasaan Mantap

Bagi memastikan kestabilan dan integriti pasaran kami, tindakan penguatkuasaan diambil bagi pelanggaran kedua-dua Peraturan Penyenaraian dan Peraturan Perniagaan. Pada tahun 2016 tindakan-tindakan berikut telah diambil:

Hasil daripada tindakan penguatkuasaan, kami telah mengesan trend menurun bagi beberapa pelanggaran peraturan kami, khususnya yang berkaitan dengan tanggungjawab pelaporan kewangan oleh penerbit tersenarai kami. Perkara ini turut terkandung di dalam laporan Pemerhatian Tadbir Urus Korporat ACGA 2016 yang menunjukkan peningkatan tindakan penguatkuasaan yang diambil dalam pasaran Malaysia iaitu daripada skor sebanyak 47% pada tahun 2014 kepada skor sebanyak 54% pada tahun 2016.