Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian » Faktor-Faktor Penting Kami » Data Prestasi Ekonomi, Alam Sekitar, Sosial (EES)

Faktor-Faktor Penting Kami

Kami berusaha menjadi pasaran utama bagi kelestarian di ASEAN dan sebuah syarikat tersenarai awam contoh yang bukan sahaja ditanda aras dengan piawai dan rangka kerja antarabangsa tetapi juga bursa-bursa yang setara.

Data Prestasi Ekonomi, Alam Sekitar, Sosial (EES)

Data Prestasi Ekonomi, Alam Sekitar, Sosial (EES)

Penunjuk Prestasi Ekonomi Utama

Inisiatif Matlamat Ukuran Pencapaian
Analisis Pendedahan Tadbir Urus Korporat Maklum balas positif kepada penerbit tersenarai untuk penambahbaikan Bilangan penerbit tersenarai yang telah dianalisis 435 penerbit tersenarai dianalisis
Program Sokongan Meningkatkan standard amalan dan pendedahan tadbir urus korporat Bilangan pengarah dan pengamal yang menjadi peserta 2,441 orang pengarah dan pengamal telah menyertai program-program tadbir urus korporat
824 orang pengarah dan pengamal telah menyertai program-program kelestarian
Program Penglibatan ESG Meningkatkan tadbir urus korporat dan amalan kelestarian penerbit tersenarai Bilangan penerbit tersenarai yang terlibat 200 penerbit tersenarai terlibat dalam seminar dan bengkel yang memberikan tumpuan kepada Rangka Kerja Kelestarian Bursa
Indeks FTSE4Good Bursa Malaysia (F4GBM) Meningkatkan tadbir urus korporat dan amalan kelestarian penerbit tersenarai Bilangan ahli indeks 2016: 42 ahli
2015: 34 ahli
2014: 25 ahli
Pemeringkatan ekonomi sosial dan tadbir urus (ESG) keseluruhan bagi 200 syarikat teratas 2016: 1.56 daripada 5.00
2015: 1.39 daripada 5.00
2014: 1.31 daripada 5.00
Seminar Latihan OKLI - Have Future in Futures with an Option for Options Membantu pelabur runcit membuat keputusan bermaklumat dan merebut peluang pasaran. Menyediakan peluang bagi 3 peserta dagangan mempromosikan perkhidmatan broker mereka Bilangan peserta 80 orang peserta
China International Oils & Oilseeds Conference 2016 Ketampakan global & Penjenamaan Bilangan peserta 882 peserta
Seminar Bloomberg - Minyak Sawit Seminar Pendidikan Minyak Sawit, menyokong industri dan menyediakan sebuah platform bagi Bloomberg memberi taklimat kepada peserta tentang makroekonomi dan perlindungan nilai menggunakan produk kewangan berasaskan sawit Bilangan peserta 40 peserta

Penunjuk Prestasi Alam Sekitar Utama

Bil. Inisiatif Matlamat Ukuran 2012 2013 2014 2015 2016
1 Penggunaan elektrik Mengurus penggunaan tenaga kami Penggunaan elektrik (Kwh) 8,920,529 8,898,662 8,170,611 8,142,662 7,817,810
2 Pelepasan GHG Mengurus pelepasan GHG kami daripada penggunaan elektrik, penerbangan disebabkan kerja dan penggunaan kertas Penggunaan elektrik (tan CO2 setara) 6,102 6,087 5,589 5,569 5,840
3 Pengurusan Sisa Mengurus sisa kami Sisa umum yang dilupuskan (kg) 448,975 610,958 491,454 558,486 577,113
Buangan terjadual yang dilupuskan (kg) 552 684 398 525 447
4 Penjimatan Air Mengurus penggunaan air kami Air yang diambil daripada sumber (m3) 63,202 61,672 52,915 52,799 53,940

Pelepasan Tenaga & GHG

 1. Penggunaan elektrik yang dinyatakan ialah untuk Exchange Square, Kuala Lumpur, bagi bangunan utama serta Annexe. Angka penggunaan ialah untuk kedua-dua staf Bursa Malaysia serta keseluruhan staf penyewa-penyewa bangunan kami.
 2. Pelepasan karbon yang dilaporkan merujuk kepada keperluan ‘Piawai Perakaunan Korporat dan Pelaporan Protokol GHG’ WRI dan WBCSD.
 3. Skop 2 merujuk kepada pelepasan GHG tidak langsung daripada penggunaan elektrik, haba atau wap yang dibeli. Memandangkan Bursa Malaysia tidak menjana sebarang elektrik, haba atau wap di tapak lokasi dan tidak mengendalikan kumpulan kenderaan, pelepasan GHG Skop 1 (pelepasan langsung) tidak ada kaitan dengan operasi kami.
 4. Pelepasan CO2 setara bagi elektrik (Skop 2) sebelum ini adalah berdasarkan faktor pertukaran daripada laporan tahun 2007 oleh Pusat Tenaga Malaysia bertajuk “Kajian ke atas kedudukan asas elektrik tersambung grid di Malaysia”. Setelah metodologi bagi laporan semasa disemak semula, data bagi 2016 dikira berdasarkan faktor pertukaran daripada Garis Panduan Pelaporan GHG MYCarbon.

Air

 1. Kami menggunakan air daripada sumber tempatan daripada Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd.
 2. Penggunaan air yang dinyatakan ialah untuk Exchange Square, Kuala Lumpur bagi bangunan utama serta Annexe. Angka penggunaan ialah untuk kedua-dua staf Bursa Malaysia serta keseluruhan staf penyewa-penyewa bangunan kami.
 3. Air buangan disalurkan kepada sebuah tangki pembentungan awam yang dikelolakan oleh Indah Water Konsortium Sdn Bhd.
 4. Kami menggunakan air daripada sebuah anak sungai berhampiran. Air tersebut disalirkan untuk digunakan dalam menara pendinginan dan untuk mengepam tandas di tingkat bawah Annexe. Isipadu air yang diambil daripada anak sungai itu belum lagi diukur.

Sisa

 1. Kami menjana dua jenis sisa dalam operasi kami: sisa umum dan sisa terjadual (SW110/SW109).
 2. Sisa umum dibawa ke stesen tukar sisa Stesen Pemindahan Kuala Lumpur Taman Lembah Beringin sebelum dilupuskan di Bukit Tagar (kambus tanah). Pelupusan dilakukan oleh pihak yang diluluskan kerajaan di Pusat Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari Bukit Tagar, Rawang.
 3. Buangan terjadual yang kebanyakannya terdiri daripada sisa elektronik dan tiub pendarfluor, dilupuskan oleh Tex Cycle (P2) Sdn. Bhd., yang merupakan sebuah syarikat yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Buangan terjadual yang dilupuskan telah meningkat pada tahun 2015 sehingga 2016 disebabkan oleh penggantian tiub-tiub pendarfluor kepada lampu LED di Exchange Square. Tiub-tiub pendarfluor itu dibawa ke sebuah loji kitar semula yang terletak di Telok Gong, Klang di mana raksa kemudiannya dikeluarkan dan tiub-tiub tersebut dilupuskan dan dikitar semula menggunakan mesin penghancur.

Lokasi Kami

 1. Kami beroperasi di kawasan komersial Kuala Lumpur.
 2. Tanah itu dipajak daripada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan selama 99 tahun.
 3. Tanah itu tidak terletak bersebelahan dengan sebarang kawasan lindungan, habitat hidupan liar atau kawasan-kawasan yang mempunyai nilai kepelbagaian hayat yang tinggi.

Penunjuk Prestasi Sosial (Tempat Kerja) Utama

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016
PENGGAJIAN
Jumlah Pekerja 584 614 606 596 593
Pecahan Kiraan Kepala
a. Pengurusan Tertinggi
    - Tempatan 7 7 8 8 11
    - Orang Asing 1 1 1 0 0
Jumlah 8 8 9 8 11
b. Pekerja
    - Tempatan 574 604 596 587 581
    - Orang Asing 2 2 1 1 1
Jumlah 576 606 597 588 582
Pekerja Baharu
Warganegara Melayusia 64 89 41 55 45
Warganegara Asing 0 0 0 0 0
Jumlah 64 89 41 55 45
Pekerja Baharu mengikut Kumpulan Umur
a. Bawah 30 n/a n/a n/a n/a 18
b. 30-50 n/a n/a n/a n/a 27
c. Melebihi 50 n/a n/a n/a n/a 0
Jumlah n/a n/a n/a n/a 45
Kadar Susutan (%)
Jumlah Pekerja 13.5 9.2 8.0 11.0 8.8
Industri 18 8.8 9.3 13 12.5
Kumpulan Umur Pekerja
a. Bawah 30 69 97 75 71 62
b. 30-50 474 457 456 433 417
c. Melebihi 50 41 60 75 92 114
Jumlah 584 614 606 596 593
Kontrak Perkhidmatan
a. Tetap 543 582 574 568 565
b. Kontrak 41 32 32 28 28
Jumlah 584 614 606 596 593
Pekerja yang menjadi ahli Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Dagangan (NUCW)
a. Bilangan pekerja 101 69 97 64 56
b. Peratusan jumlah pekerja 17 11 16 11 9.4
Cuti Ibu Bapa
a. Lelaki 9 13 7 9 18
b. Perempuan 3 9 8 5 4
Jumlah 12 22 15 14 22
Bilangan Pekerja yang Kembali Bekerja selepas Cuti Ibu Bapa
a. Lelaki 9 13 7 9 18
b. Perempuan 3 9 8 5 4
Jumlah 12 22 15 14 22
Bilangan Pekerja yang Kembali Bekerja selepas Cuti Ibu Bapa
a. Lelaki 9 13 7 9 18
b. Perempuan 2 9 8 4 4
Jumlah 11 22 15 13 22
Peratusan Pekerja yang Kembali Bekerja dan Kadar Pengekalan Pekerja yang mengambil Cuti Ibu Bapa
a. Lelaki 100 100 100 100 100
b. Perempuan 67 100 100 80 100
KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (“OSH”)
Jawatankuasa OSH
Bilangan wakil:
a. Pengurusan 5 5 5 6 6
b. Pekerja 5 5 5 4 4
Peratusan Jumlah Wakil
a. Pengurusan 50% 50% 50% 60% 60%
b. Pekerja 50% 50% 50% 40% 40%
Jenis dan Kadar Kecederaan
a. Kecederaan Masa Hilang
    Lelaki 0 0 0 0 0
    Perempuan 0 0 0 0 0
b. Kematian akibat Kerja
    Lelaki 0 0 0 0 0
    Perempuan 0 0 0 0 0
LATIHAN DAN PENDIDIKAN
Keselamatan dan Kesihatan
a. Jumlah Waktu Latihan (Jam) 1,760 59 1,230 1,113 2,962
b. Bilangan peserta 764 902 141 972 1,766
Pengurusan Kemahiran
a. Jumlah Waktu Latihan (Jam) 14,725 3,169 1,895 19,625 17,259
b. Bilangan peserta 1,532 1,933 461 2,841 3,212
Dasar dan Prosedur
a. Jumlah Waktu Latihan (Jam) 2,172 127 1,230 555 2,739
b. Bilangan peserta 580 1,417 428 219 597
Peratusan Kakitangan* Keselamatan yang diberi latihan tentang Dasar dan Prosedur Hak Asasi Manusia Bursa Melayusia
a. Lelaki* n/a n/a n/a n/a 66
b. Perempuan* n/a n/a n/a n/a 50
* termasuk kakitangan pihak ketiga
Jumlah Waktu Latihan mengikut Jantina
a. Lelaki n/a 11,017 11,929 10,841 11,034
b. Perempuan n/a 10,292 9,869 10,553 11,934
Jumlah Waktu Latihan mengikut Kategori Pekerja
a. Bukan Eksekutif (NE-G1) 2,283 2,144 2,738 3,213 1,789
b. Eksekutif (E10-E8) 12,424 14,503 15,277 5,275 5,663
c. Pengurusan Pertengahan (E7-E2) 3,799 4,415 3,401 12,395 14,526
d. Pengurusan Tertinggi (A1-E1) 151 248 281 434 950
Peratusan Pekerja menerima Penilaian Prestasi dan Pembangunan Kerjaya secara Tetap
a. Mengikut Jantina
    Lelaki 100 100 100 100 100
    Perempuan 100 100 100 100 100
b.Mengikut Kategori Pekerja
    Bukan Eksekutif 100 100 100 100 100
    Eksekutif (G4-G6) 100 100 100 100 100
    Pengurusan Pertengahan (G2-G3) 100 100 100 100 100
    Pengurusan Tertinggi (MANCO) 100 100 100 100 100
Jumlah Pelaburan dalam Pembangunan Pekerja
Jumlah Pelaburan (RM Juta) 1.9 1.6 1.1 2.0 1.4
Purata Hari Pembelajaran bagi setiap Pekerja 4.9 5.0 4.2 5.0 4.0
KEPELBAGAIAN & PELUANG SAMA
Kepelbagaian Bangsa
a. Pengurusan Tertinggi (%)
    Melayu 50 38 44 50 64
    Cina 38 50 44 38 27
    India 12 12 12 12 9
    Lain-Lain 0 0 0 0 0
Jumlah 100 100 100 100 100
b. Pekerja (%)
    Melayu 60 59 59 60 62
    Cina 25 28 27 27 27
    India 12 12 12 11 10
    Lain-Lain 3 1 2 2 1
Jumlah 100 100 100 100 100
Kepelbagaian Jantina
a. Pengurusan Tertinggi (%)
    Lelaki 63 50 56 50 36
    Perempuan 37 50 44 50 64
Jumlah 100 100 100 100 100
b. Pekerja (%)
    Lelaki 55 55 54 54 54
    Perempuan 45 45 46 46 46
Jumlah 100 100 100 100 100
Kepelbagaian Jantina Mengikut Kumpulan Umur
Lelaki
    a. Bawah 30 n/a n/a n/a n/a 29
    b. 30-50 n/a n/a n/a n/a 216
    c. Melebihi 50 n/a n/a n/a n/a 71
Jumlah 0 0 0 0 316
Perempuan
    a. Bawah 30 n/a n/a n/a n/a 33
    b. 30-50 n/a n/a n/a n/a 201
    c. Melebihi 50 n/a n/a n/a n/a 43
Jumlah 0 0 0 0 277
Lain-lain
a. Orang Kelainan Upaya 2 2 2 2 2
b. Kanak-kanak 0 0 0 0 0
Nota:Kami menyediakan peluang pekerjaan yang sama kepada orang kelainan upaya
SARAAN YANG SAMA BAGI PEREMPUAN DAN LELAKI
Nisbah Gaji Pokok (% Jumlah Gaji yang Dibayar kepada Kumpulan Jantina)
a. Lelaki
    Pengurusan Tertinggi 76 64 59 59 48
    Pengurusan Pertengahan 58 59 58 51 51
    Eksekutif 51 51 47 46 48
    Bukan Eksekutif 64 77 77 78 78
Jumlah 57 55 54 54 52
b. Perempuan
    Pengurusan tertinggi 24 36 41 41 52
    Pengurusan Pertengahan 42 42 42 49 49
    Eksekutif 49 49 53 54 52
    Bukan Eksekutif 36 23 23 22 23
Jumlah 43 45 46 46 48
FAEDAH YANG DIBERIKAN KEPADA PEKERJA SEPENUH MASA YANG TIDAK DIBERIKAN KEPADA PEKERJA SEMENTARA ATAU SEPARUH MASA
a. Insurans Nyawa Semua faedah diberikan kepada staf Tetap dan Kontrak (Sementara)
b. Penjagaan Kesihatan
c. Perlindungan Hilang Upaya dan Ilat
d. Cuti Ibu Bapa
e. Peruntukan persaraan
f. Hak Milik Saham
LAIN-LAIN
Kaji Selidik Keterlibatan Pekerja
Kadar Maklum Balas (%) 93.4 88.0 98.5 96.3 99.0
Skor (%) 72.0 68.0 52.0 68.0 77.0

Penunjuk Prestasi Sosial

Inisiatif Ukuran 2012 2013 2014 2015 2016
Lawatan Kesedaran Pasaran Bilangan pelajar terlibat 2,000 3,343 5,066 3,275 2,904
Kelab Pelabur Muda Bursa Bilangan pelajar terlibat n/a n/a n/a 1,823 2,549
Bengkel Pendidikan Pelabur Bursa Bilangan peserta n/a n/a n/a 1,514 5,387
Hari Universiti Bursa Bilangan penuntut terlibat n/a n/a n/a 637 554
Program Biasiswa Yayasan Bilangan penuntut dalam program 17 20 19 26 19
Anugerah Kecemerlangan Yayasan9 Bilangan penerima 43 46 55 32 29
Program Latihan Amali Bilangan penuntut yang dilatih 27 48 68 10 23
Skim Latihan 1 Malaysia(“SLIM”) Bilangan siswazah yang dilatih 5 4 7 11 13
Perbualan CEO Bilangan sesi yang diadakan n/a 2 1 2 2
Kempen Kesejahteraan Bilangan kempen yang dijalankan n/a 3 3 2 2
Kesukarelawanan Pekerja10 Bilangan pekerja 645 614 606 596 120
Bilangan jam bagi aktiviti sukarelawan 2,737 3,937 4,574 3,462 1,718
The Edge-Bursa Malaysia Kuala Lumpur Rat Race (“Rat Race”) (2000-2013)

The Bursa Bull Charge (2014-2016)
Derma terkumpul (RM juta) 2.2 1.8 1.4 1.8 2.2
Bilangan syarikat yang mengambil bahagian 80 67 130 179 217
Bilangan pasukan 148 125 n/a n/a n/a
Bilangan pelari n/a n/a 1,300 1,800 2,022
Bilangan penerima manfaat 26 28 21 28 37
Amaun kumulatif terkumpul termasuk Rat Race (RM) 15.3 17.2 18.5 20.3 22.5
Bilangan kumulatif penerima manfaat termasuk daripada Rat Race 176 204 212 232 289

9 Program Biasiswa bagi 2016 telah ditangguhkan sementara menunggu kajian semula struktur program itu. Pengurangan bilangan penuntut pada tahun 2015 dan 2016 adalah kerana 7 orang penuntut telah menamatkan pengajian mereka.
10 Kerja-kerja sukarela dianjurkan dan dimulakan oleh Bahagian Pelaburan Komuniti (cth. Bull Charge 2016)