Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian » Faktor-Faktor Penting Kami

Faktor-Faktor Penting Kami

Kami berusaha menjadi pasaran utama bagi kelestarian di ASEAN dan sebuah syarikat tersenarai awam contoh yang bukan sahaja ditanda aras dengan piawai dan rangka kerja antarabangsa tetapi juga bursa-bursa yang setara.

Faktor-Faktor Penting Kami

Faktor-Faktor Penting Kami

Kejayaan berterusan Bursa Malaysia mengekalkan perniagaan yang mampan dan menjana nilai pemegang saham jangka panjang dipengaruhi oleh beberapa trend dalaman dan luaran. Setiap faktor penting melambangkan risiko dan peluang bitara kepada organisasi kami, dan merupakan perkara penting yang diambil kira dalam pendekatan kami bagi perumusan dan pelaksanaan strategi kerana ia banyak mempengaruhi penilaian dan keputusan pihak berkepentingan kami. Kami sentiasa mengkaji semula faktor-faktor tersebut untuk menilai impak faktor-faktor tersebut terhadap model perniagaan kami bagi jangka masa terdekat, sederhana dan panjang.

Strategi Kelestarian Kami

Pada tahun ini kami telah memulakan inisiatif untuk mengkaji semula pendekatan pengurusan dalaman kami, termasuk tadbir urus kelestarian, penglibatan pihak berkepentingan dan penilaian kematanan, strategi kelestarian, pengukuran prestasi dan pendedahan sebagai usaha untuk mengukuhkan pendekatan kami berhubung kelestarian.

Kami berhasrat membangunkan satu strategi kelestarian untuk memastikan kami menangani setiap hal kelestarian yang penting secara lebih holistik dan bersepadu di masa hadapan. Usaha ini mungkin melibatkan penyediaan dasar dan prosedur baharu, pelaksanaan pelbagai inisiatif, langkah-langkah serta pelan tindakan, penetapan penunjuk, matlamat dan sasaran serta kajian semula sistem-sistem sedia ada yang melakukan penangkapan, analisis dan laporan data dan maklumat kelestarian.

Penilaian Kematanan Kami [GRI102-42, 43, 44, 46, 47]

Dalam usaha kami untuk membangunkan keupayaan kelestarian, kami telah melaksanakan latihan dan bengkel bersama bagi sembilan puluh sembilan (99) orang kakitangan pengurusan kanan, pertengahan dan tertinggi yang merupakan pihak berkepentingan dalaman kami. Selain daripada membina pengetahuan mereka tentang aspek-aspek kelestarian, senarai hal-hal kelestarian kami telah turut dibangunkan semasa sesi tersebut.

Hal-hal kelestarian tersebut telah seterusnya diberikan keutamaan, dipertimbangkan oleh pengurusan tertinggi kami, dan disahkan bersama dua daripada pihak-pihak berkepentingan luaran kami, sebagaimana yang telah dikenal pasti semasa latihan pemetaan dan pengutamaan pihak berkepentingan kami.

Empat hal kelestarian penting kami telah dikenal pasti sebagai:

Keempat-empat hal kelestarian tersebut penting dalam semua operasi kami, manakala kedua-dua ‘Teknologi’ serta ‘Integriti dan Kestabilan Pasaran’ turut penting di luar organisasi kami, yang merupakan perkara penting bagi penerbit tersenarai serta pengantara kami. Semua entiti yang diliputi oleh penyata kewangan diambil kira dalam laporan ini. Selain daripada hal-hal kelestarian penting kami, penglibatan pihak berkepentingan luaran kami telah juga memperlihatkan keperluan bagi kami mendedahkan maklumat mengenai inisiatif-inisiatif alam sekitar dan sosial kami. Untuk memenuhi jangkaan pihak berkepentingan tersebut, kami telah memuatkan maklumat mengenai aktiviti-aktiviti penting kami bagi bidang tersebut dalam laporan ini.