Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian » Lain-Lain » Pencegahan Rasuah, Dasar Awam, Tingkah Laku Antipersaingan & Pematuhan

Lain-Lain

Bursa Malaysia beriltizam menyampaikan nilai mampan kepada semua pihak berkepentingan dengan mewujudkan pasaran yang bertenaga, melindungi integriti pasaran kami dan menjadi sebuah syarikat tersenarai awam yang bertanggungjawab. Kami sentiasa mendekati pihak berkepentingan kami untuk memastikan bahawa kami mengintegrasikan unsur-unsur ekonomi, sosial dan alam sekitar yang utama dan berjangka panjang ke dalam amalan dan strategi perniagaan kami.

Pencegahan Rasuah, Dasar Awam, Tingkah Laku Antipersaingan & Pematuhan

Pencegahan Rasuah, Dasar Awam, Tingkah Laku Antipersaingan & Pematuhan

Pencegahan Rasuah

Kod kami memastikan tahap integriti, kejujuran, disiplin dan komitmen peribadi yang tinggi untuk bertindak demi kepentingan Bursa Malaysia. Kod Etika ("Kod"), yang terdapat di dalam My1818, merangkumi aspek-aspek berkaitan termasuk pengendalian maklumat sulit, urusan dalam sekuriti dan konflik kepentingan. Ia juga menetapkan aktiviti-aktiviti yang terlarang atau salah laku seperti meminta atau menerima hadiah (melebihi nilai tertentu), ganjaran dan rasuah serta ketidakjujuran dan gangguan seksual. Pekerja kami menandatangani Borang Pengisytiharan untuk menyatakan bahawa mereka telah menerima, membaca dan bersetuju untuk mematuhi dan menepati Kod tersebut pada setiap masa. Pekerja kami akan dimaklumkan mengenai sebarang pindaan kepada Kod itu melalui Bursa@Work.

Pekerja kami turut mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan sebarang kesalahan melanggar Kod itu kepada Ketua Audit Dalaman Kumpulan yang melapor secara langsung kepada Jawatankuasa Audit. Perincian tambahan mengenai mekanisme memberi maklumat bagi pekerja boleh didapati di dalam seksyen Kelestarian di Bursa di bawah tajuk Etika dan Integriti.

Kami telah menilai pelbagai operasi bagi risiko berkaitan rasuah dan telah mengenal pasti risiko-risiko penting sebagaimana yang diperincikan di dalam Dasar Penipuan dan Penyalahgunaan Pekerjaan Pengurusan Risiko Korporat yang terdapat di dalam My1818. Kami sentiasa mengingatkan pekerja kami melalui Bursa@Work mengenai keperluan mematuhi Kod itu terutamanya berkenaan meminta atau menerima hadiah (melebihi nilai tertentu), ganjaran dan rasuah.

Kami berbesar hati untuk melaporkan bahawa tidak terdapat insiden sogokan atau rasuah yang melibatkan pekerja kami, dan tidak ada pekerja yang telah dikenakan tindakan disiplin atau dibuang kerja disebabkan sogokan atau rasuah. Tidak terdapat denda, hukuman atau jumlah yang dibayar berhubung rasuah dan sogokan pada tahun 2016.

Dasar Awam

Kami memberikan keutamaan kepada permohonan tajaan berkaitan pasaran modal. Berkenaan derma, kami sentiasa membantu mereka yang memerlukan serta mereka yang patut dibantu. Permohonan tajaan dan derma diproses mengikut proses yang telah diluluskan. Bursa Malaysia tidak memberikan sebarang sumbangan politik berbentuk kewangan.

Tingkah Laku Antipersaingan

Bursa Malaysia telah mewujudkan Dasar Pematuhan Undang-Undang Persaingan (“CLCP”) untuk memberikan panduan tentang pematuhan terhadap undang-undang persaingan yang telah diperkenalkan di Malaysia apabila Akta Persaingan 2010 mula berkuat kuasa pada Januari 2012. CLCP adalah selaras dengan hasrat Bursa Malaysia untuk menerima pakai persaingan dan menyumbang kepada pasaran yang bertenaga dan keteguhan ekonomi secara keseluruhan di tempat-tempat ia beroperasi.

CLCP menyediakan rangka kerja am bagi pekerja Bursa Malaysia mengenal pasti isu-isu undang-undang persaingan, bagi mengelakkan kelakuan yang boleh dipersoalkan dan untuk mendapatkan nasihat yang sesuai daripada pihak-pihak yang berkaitan apabila timbul keraguan. CLCP boleh didapati di dalam My1818.

Pematuhan

Bursa Malaysia telah turut mewujudkan Garis Panduan Pematuhan Undang-Undang (“Garis Panduan”) untuk menyediakan pendekatan yang seragam bagi memastikan pematuhan kepada semua undang-undang, peraturan, kaedah-kaedah dan garis panduan yang berkenaan yang mempunyai impak terhadap Bursa Malaysia sebagai sebuah entiti. Garis Panduan itu telah membawa kepada pewujudan Register Undang-Undang (“LR”). Walaupun Garis Panduan itu menggariskan peranan, tanggungjawab dan kebertanggungjawapan pihak-pihak yang berkenaan dalam mematuhi semua undang-undang, peraturan dan garis panduan, ia turut memastikan LR dikemaskinikan dengan tetap.

Tidak ada denda monetari atau sekatan bukan kewangan bagi ketakpatuhan undang-undang dan peraturan pada tahun 2016.