Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Kelestarian

Kelestarian

Bursa Malaysia beriltizam menyampaikan nilai mampan kepada semua pihak berkepentingan dengan mewujudkan pasaran yang bertenaga, melindungi integriti pasaran kami dan menjadi sebuah syarikat tersenarai awam yang bertanggungjawab. Kami sentiasa mendekati pihak berkepentingan kami untuk memastikan bahawa kami mengintegrasikan unsur-unsur ekonomi, sosial dan alam sekitar yang utama dan berjangka panjang ke dalam amalan dan strategi perniagaan kami.

Kelestarian

Perutusan CEO

Bursa Malaysia memainkan peranan yang unik dalam pasaran modal Malaysia kerana kami bertindak sebagai pengawal selia, pengendali pasaran, badan berpengaruh dan syarikat tersenarai awam. Kedudukan kami meletakkan Bursa Malaysia sebagai peneraju dalam memupuk budaya kemampanan dalam pasaran modal, manakala sebagai sebuah bursa kami bukan sahaja bertindak sebagai badan berpengaruh kepada syarikat-syarikat tersenarai lain tetapi juga sebagai penentu rentak dan hala tuju bagi sumbangan bersama syarikat-syarikat tersenarai untuk pembangunan sebuah pasaran modal yang mampan.

Faktor-Faktor Penting Kami

Kejayaan berterusan Bursa Malaysia mengekalkan perniagaan yang mampan dan menjana nilai pemegang saham jangka panjang dipengaruhi oleh beberapa trend dalaman dan luaran. Setiap faktor penting melambangkan risiko dan peluang bitara kepada organisasi kami, dan merupakan perkara penting yang diambil kira dalam pendekatan kami bagi perumusan dan pelaksanaan strategi kerana ia banyak mempengaruhi penilaian dan keputusan pihak berkepentingan kami. Kami sentiasa mengkaji semula faktor-faktor tersebut untuk menilai impak faktor-faktor tersebut terhadap model perniagaan kami bagi jangka masa terdekat, sederhana dan panjang.


Integriti & Kestabilan Pasaran

Sebagai satu daripada bursa yang terbesar di ASEAN dan sebuah penjana utama ekonomi domestik, Bursa Malaysia telah terus meletakkan penekanan yang tinggi untuk mempertahankan integriti dan kestabilan pasaran modal Malaysia. Apabila krisis kewangan memberikan kesan terhadap keyakinan pelabur pada tahun 1997, banyak langkah-langkah reformasi telah diambil sejak itu untuk membetulkan aturan pasaran dan menambah tarikan kami sebagai pasaran pilihan bagi pelaburan dan pencarian dana di rantau ini.

Persaingan

Bursa Malaysia terdedah kepada persaingan sengit di kedua-dua peringkat serantau dan global. Berdasarkan data daripada Persekutuan Bursa Sedunia (WFE), industri bursa global bernilai USD66 trilion daripada sudut permodalan pasaran domestik setakat akhir Disember 2016. Walaupun pewajaran saham-saham Malaysia dalam Indeks Pasaran Memuncul MSCI dianggarkan berada di paras 3.1% semasa kajian semula indeks pada bulan Mei 2016, kami merupakan bursa saham ASEAN yang keempat terbesar berdasarkan data WFE setakat akhir tahun 2016.

Teknologi

Teknologi telah menjadi penggerak utama Bursa Malaysia dalam misi kami untuk membawa kecekapan dan pembaharuan kepada bursa, juga kepada anggota dagangan kami dan pelabur secara umumnya. Diberikan peranan utama ini, teknologi merupakan satu topik penting di seluruh operasi kami.

Tenaga Mahir

Mencari hanya yang terbaik, kami terdiri daripada orang-orang yang mempunyai pengalaman dan latar belakang industri yang luas. Membina keupayaan adalah penting, oleh itu kami secara proaktif menyediakan peluang-peluang bagi perkembangan dan pembangunan untuk tenaga mahir dalam organisasi melalui pelan pembangunan yang terancang dan perancangan penggantian. Bagi memastikan kemampanan jangka panjang, kami secara berterusan melaburkan lebih banyak masa dan usaha kepada perekrutan di seluruh operasi kami (dalaman dan luaran), meningkatkan kemahiran, melibatkan dan memberi ganjaran kepada organisasi dengan sewajarnya. Tiada kompromi dalam perkara ini.

Alam Sekitar

Sebagai sebuah bursa, impak langsung kami terhadap alam sekitar adalah terhad. Namun begitu, kami merasakan bahawa pengurusan alam sekitar merupakan tunjang utama tanggungjawab korporat dan kami menggalakkan amalan alam sekitar yang baik di kalangan pekerja dan pihak-pihak berkepentingan kami. Walaupun topik-topik tentang alam sekitar tidak dikenal pasti sebagai penting kepada organisasi kami, selaras dengan jangkaan pihak berkepentingan kami, kami telah memuatkan inisiatif-inisiatif dan prestasi alam sekitar utama kami di dalam Laporan Kelestarian ini.

Komuniti Kami

Pengaruh Bursa Malaysia ke atas komuniti adalah luas. Walaupun topik-topik sosial seperti itu tidak dikenal pasti sebagai penting bagi organisasi kami, selaras dengan jangkaan pihak berkepentingan kami, inisiatif-inisiatif dan prestasi pelaburan komuniti utama kami telah dimuatkan di dalam Laporan Kelestarian ini.


Sustainability Banner

Laporan Kelestarian 2016