Bursa Malaysia

English | Bahasa Malaysia | 简体中文

Semat Menu

Klik disini untuk tidak semat menu.
Anda di sini: Korporat » Laman Utama » Mengenai Kami » Tadbir Urus Korporat » Terma Rujukan » Jawatankuasa Kawal Selia

Tadbir Urus Korporat

Bursa Malaysia (Syarikat) mematuhi standard tinggi bagi amalan tadbir urus korporat di bawah kepimpinan Lembaga Pengarahnya, seperti yang digariskan di bawah Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (Kod). Penyata Tadbir Urus Korporat Syarikat ini boleh didapati dalam Laporan Tahunan Syarikat.

Jawatankuasa Kawal Selia

Terma Rujukan

Jawatankuasa Kawal Selia

 • Jawatankuasa Kawal Selia dan Konflik
 • Jawatankuasa Penyenaraian
 • Jawatankuasa Peserta Pasaran
 • Jawatankuasa Rayuan

Jawatankuasa Kawal Selia dan Konflik

Jawatankuasa Kawal Selia dan Jawatankuasa Konflik
Status  Jawatankuasa Kawal Selia dan Konflik (RACC) adalah jawatankuasa Lembaga Pengarah Bursa Malaysia Berhad (Bursa).
Keahlian Klasifikasi
 1. Pengarah Kepentingan Awam (Pengerusi RACC)
 2. Pengarah Kepentingan Awam
 3. Pengarah Kepentingan Awam
 4. Pengarah Kepentingan Awam
 5. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Tujuan Utama

RACC bertanggungjawab untuk memantau fungsi kawal selia dan keadaan konflik dalam kumpulan Bursa (Kumpulan). RACC juga menyemak dan meluluskan cadangan perubahan pada keperluan penyenaraian (LR)/peraturan perniagaan Kumpulan.

RACC juga bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Pasaran Modal dan Dana lntegriti (CMEIF) bagi Bursa mengikut keperluan di bawah Bahagian II:Pemantauan Kawal Selia ke atas Panduan terhadap Peranan Kawal Selia Bursa bertarikh 28 Mac 2012 untuk memenuhi objektifnya.

CMEIF Bursa dibangunkan mengikut arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti bertarikh 16 Oktober 2012 bagi menjelaskan semua denda dan wang yang dipindahkan yang dikumpulkan oleh Bursa, yang diasingkan sebagai liabiliti dalam kunci kira-kira.

Selain itu, RACC bertanggungjawab untuk melakukan semakan bebas pada kes-kes rayuan terhadap pembatalan kontrak/dagangan.

Tangunggjawab

Tanggungjawab tertentu termasuk, untuk:-

 • Memantau struktur kawal selia dan fungsi Bursa bagi memastikan pelaksanaan tugas-tugas Bursa secara berkesan dan cekap di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA) sebagai pengawal selia, yang berkaitan dengan kepentingan awam
 • Menyemak kecukupan pelan, belanjawan dan sumber yang diperuntukkan pada fungsi kawal selia Bursa dan mencadangkan tindakan mana-mana yang perlu
 • Menyemak dan mencadangkan Pelan dan Belanjawan Kawal Selia, Laporan Kawal Selia Tahunan Bursa, untuk kelulusan Lembaga
 • Menyemak prestasi Ketua Pegawai Kawal Selia/Pengarah Kawal Selia yang berkaitan dengan fungsi kawal selia dalam Kumpulan, dan menyerahkan hasil penilaian prestasi kepada Jawatankuasa Pencalonan dan Saraan untuk penentuan peruntukan ganjaran
 • Menyemak kecukupan pelaksanaan dalam Kumpulan bagi menangani apa-apa bentuk anggapan atau konflik sebenar antara prestasi sebenar fungsi kawal selia dengan kepentingan komersial, termasuklah konflik kepentingan (COi) atau potensi COi yang mungkin timbul daripada Bursa, yang menjadi entiti disenaraikan tersendiri
 • Menyemak dan meluluskan garis panduan bagi menangani COi,dan apa-apa pindaan yang serupa
 • Menyemak situasi COi yang mungkin timbul dalam organisasi yang mengikut garis panduan/prosedur dan apabila RACC menentukan bahawa sesuatu COi atau potensi COi telah atau mungkin timbul disebabkan oleh Bursa menjadi entiti disenaraikan tersendiri dan pengawal selia hadapan, perkara berkenaan akan dibawa kepada Lembaga untuk diputuskan
 • Menyemak dan meluluskan perubahan yang dicadangkan kepada LR/peraturan perniagaan Kumpulan
 • Meluluskan penggunaan CMEIF untuk program dan inisiatif yang dicadangkan berdasarkan objektif dan garis panduan yang diluluskan
 • Menentukan, menyemak dan mencadangkan perubahan kepada objektif CMEIF, mana-mana bersesuaian
 • Menentukan, menyemak dan melulus garis panduan dan rancangan CMEIF, di mana bersesuaian
 • Menentukan peruntukan bagi penggunaan CMEIF untuk program dan inisiatif yang diluluskan untuk pelaksanaan
 • Memantau penggunaan CMEIF dan keseimbangannya
 • Menentukan semua perkara berkaitan pengurusan CMEIF
 • Meneliti dan tertakluk pada fakta dan representasi yang dibuat oleh pengurusan Bursa dan/atau pihak yang menuntut, menentukan sama ada Bursa telah bertindak dengan ikhlas dalam membatalkan sesuatu kontrak/dagangan atau sama ada pembatalan kontrak/dagangan itu wajar
Kuasa

RACC hendaklah mempunyai kuasa untuk membuat keputusan terhadap perkara yang berada di bawah tanggungjawab RACC dan apabila RACC merasakan sesuai untuk menugaskan sesetengah perkara di bawah tanggungjawabnya kepada Pengurusan.

RACC juga hendaklah mempunyai kuasa untuk membuat keputusan sama ada Bursa telah bertindak dengan ikhlas dalam membatalkan sesuatu kontrak/dagangan atau sama ada pembatalan kontrak/dagangan itu wajar.

Mesyuarat

RACC hendaklah bermesyuarat apabila dirasakan perlu untuk memenuhi tanggungjawabnya.

Kuorum bagi RACC hendakah tiga (3).

Setiap ahli RACC berhak bagi satu (1) undi dalam memutuskan perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat

Keputusan yang mendapat undian majoriti hendaklah menjadi keputusan RACC. Sekiranya terdapat persamaan jumlah undi, Pengerusi RACC hendaklah berhak kepada undian kali kedua.

Komunikasi kepada Lembaga

Minit setiap mesyuarat RACC hendaklah dibentangkan kepada Lembaga untuk notasi.

RACC boleh dari semasa ke semasa menyerahkan kepada Lembaga, cadangan ke atas perkara-perkara di bawah bidang kuasanya, untuk keputusan Lembaga.

Resolusi Pekeliling Sebuah resolusi secara bertulis yang ditandatangani oleh majoriti semua ahli akan menjadi sah dan berkuat kuasa seolah-olah telah diluluskan dalam mesyuarat RACC. Semua resolusi berkenaan hendaklah dianggap sebagai “Resolusi Pekeliling Ahli” dan dimajukan ataupun dihantar kepada Setiausaha Syarikat tanpa berlengah dan direkodkan oleh Setiausaha Syarikat dalam buku minit. Mana-mana resolusi sedemikian mungkin terdiri daripada beberapa dokumen dalam bentuk borang, setiap satunya ditandatangani oleh satu (1) atau lebih ahli. Pernyataan “dalam bentuk tulisan” atau “ditandatangani” termasuklah kelulusan oleh transmisi disahkan yang mudah dibaca melalui faksimile, teleks, kabel, telegram atau komunikasi elektronik bentuk lain.
Sekretariat Orang berikut hendaklah menjadi setiausaha kepada RACC:-
 1. Setiausaha Syarikat; dan
 2. Orang (beberapa orang) yang dilantik oleh RACC daripada:
  1. Kesetiausahaan & Pematuhan Korporat; dan/atau
  2. Kawal selia
Setiausaha bersama hendaklah bertanggungjawab bagi penyediaan agenda melalui perundingan dengan Pengerusi, minit mesyuarat dan pengagihan kertas yang akan dibincangkan dalam mesyuarat kepada semua ahli
Proses Pelantikan

Semakan pada komposisi RACC hendaklah dilakukan setiap dua (2) tahun sekali. Ahli RACC hendaklah dilantik oleh Lembaga Pengarah bagi tempoh dua (2) tahun atau suatu tempoh yang boleh ditetapkan oleh Lembaga Pengarah dari semasa ke semasa,dan ahli-ahli RACC ini boleh dilantik semula.

Lembaga Pengarah mungkin membatalkan pelantikan ahli dan/atau mengubah terma pelantikan seseorang ahli pada waktu yang dirasakan sesuai.

Jawatankuasa Penyenaraian

Jawatankuasa Penyenaraian
Status Jawatankuasa Penyenaraian ialah sebuah jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Lembaga Bursa Malaysia Berhad. Ia adalah sebuah jawatankuasa yang dilantik/diluluskan oleh Board of Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Securities) sebagai LC of Bursa Securities.
Keanggotaan

Tiada Ahli Jawatankuasa Penyenaraian sepatutnya menduduki Appeals Committee

Ahli Lembaga yang menjadi ahli LC tidak boleh menjadi Eksekutif/Management mana-mana Public Listed Company dan/atau Stockbroking Company

Pengelasan
 1. Pengarah Kepentingan Awam/Pengarah Bukan Eksekutif Bebas (Pengerusi LC)
 2. Seorang (1) pengarah Kepentingan Awam/Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
 3. Empat (4) orang individu bebas dengan kelayakan sah atau pengalaman kawal selia
 4. Empat (4) seorang individu bebas dengan kelayakan perakaunan, pengalaman perbankan pelaburan atau kewangan syarikat
Tujuan Utama LC bertanggungjawab menentukan semua tindakan penguatkuasaan utama dijalankan di bawah Listing Requirements of Bursa Securities, pengeluaran penyenaraian dan penyenaraian utama lain bersangkutan dengan keputusan-keputusan peraturan.
Tanggungjawab Tanggungjawab tertentu termasuk,:-
 • Menjadi pengerusi hal berkaitan dengan tuduhan pelanggaran oleh Listed Issuers, Pengarah, Principal Officers, Advisers, Sponsors dan mana-mana orang lain dengan siapa Listing Requirements of Bursa Securities diarah untuk, dan menetapkan melanggar dan sekatan tepat atau tindakan-tindakan lain sedemikian
 • Memutuskan hal-hal seperti itu (termasuk permohonan dan dasar) berkaitan dengan Listing Requirements of Bursa Securities merujuk kepada LC oleh Management.
 • Mempertimbangkan dan menetapkan kes rayuan daripada parti terhadap keputusan oleh Management, yang boleh dirujuk oleh Management
Kuasa LC akan mempunyai kuasa membuat keputusan bagi hal yang termasuk di dalam tanggungjawab LC dan di mana LC menganggap sesuai, untuk mewakilkan perkara-perkara tertentu dalam tanggungjawabnya kepada Management.
Mesyuarat LC akan bertemu apabila dianggap perlu bagi memenuhi tanggungjawabnya.

Quorum untuk LC adalah paling kuranf 50% jumlah ahli-ahli LC sementara tersebut, termasuk sekurang-kurangnya seorang (1) ahli yang merupakan Pengarah Public Interest atau Pengarah Non-Executive.

Setiap anggota LC berhak terhadap satu (1) undi dalam menentukan hal yang akan dipertimbangkan pada mesyuarat itu.

Keputusan yang memperolehi undi majoriti akan menjadi keputusan LC. Sekiranya berlaku satu kesamaan undi, Pengerusi LC akan berhak membuat undi pemutus.

Komunikasi kepada Lembaga Minit setiap mesyuarat LC akan dikemukakan kepada Lembaga untuk tatatanda.

LC boleh dari semasa ke semasa membangkitkan isu-isu penting bagi perhatian Lembaga.

Resolusi Bulat Satu resolusi secara bertulis ditandatangani oleh majoriti semua anggota akan menjadi sah dan berkesan sekiranya ia telah diserahkan di satu mesyuarat LC. Semua resolusi sedemikian akan disifatkan sebagai "Circular Resolutions Members" dan akan dihantar atau disampaikan kepada Setiausaha Syarikat tanpa bertangguh dan akan direkodkan oleh Setiausaha Syarikat dalam minutes book. Mana-mana keputusan sedemikian boleh terdiri daripada beberapa dokumen dalam like form, masing-masing ditandatangani oleh satu (1) atau lebih anggota. Ungkapan "secara bertulis" atau "menandatangani" termasuk kelulusan oleh penghantaran sah secara faksimile, teleks, kabel, telegram atau borang-borang lain komunikasi elektronik.
Sekretariat Orang perorangan berikut akan menjadi setiausaha bersama kepada LC:-
 1. Setiausaha Syarikat; dan
 2. Orang perorangan yang dilantik oleh LC dari Corporate Secretarial & Pematuhan.
Setiausaha bersama akan bertanggungjawab dalam persediaan agenda dalam perundingan dengan Pengerusi, minit mesyuarat dan pengagihan kepada semua anggota kertas dipertimbangkan pada mesyuarat itu.
Proses Perlantikan

Kajian semula komposisi LC akan dikendalikan dua tahun sekali. Ahli-ahli LC akan dilantik oleh Lembaga Pengarah untuk suatu istilah dua (2) tahun atau tempoh lain sedemikian sebagai boleh ditentukan oleh Lembaga Pengarah dari semasa ke semasa, dan ahli-ahli LC mungkin layak untuk kembali pelantikan.

Lembaga Pengarah boleh membatalkan pelantikan ahli dan/atau mengubah terma perlantikan seorang ahli pada bila-bila masa yang dianggap sesuai.

Jawatankuasa Peserta Pasaran

Jawatankuasa Peserta Pasaran
Status Jawatankuasa Peserta Pasaran ialah sebuah jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Lembaga Bursa Malaysia Berhad. Ia sebuah jawatankuasa yang dilantik/diluluskan oleh Lembaga subsidiari-subsidiari berlesen, iaitu, Bursa Malaysia Securities Bhd, Bursa Malaysia Derivatif Bhd, Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd, Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd, Bursa Malaysia Derivatives Clearing Bhd and Bursa Malaysia Bonds Sdn Bhd dalam menjalankan Rules masing-masing.
Keanggotaan

Note:

Tiada Ahli MPC sepatutnya menjadi Appeals Committee

Ahli Lembaga yang menjadi ahli MPC tidak boleh menjadi Eksekutif/Management mana-mana Public Listed Company dan/atau Stockbroking Company

Pengelasan
 1. Pengarah Kepentingan Awam/Pengarah Bukan Eksekutif Bebas (Pengerusi MPC)
 2. Seorang (1) pengarah Kepentingan Awam/Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
 3. Dua (2) seorang individu bebas dengan kelayakan sah atau pengalaman kawal selia
 4. Empat (4) seorang individu bebas dengan pengalaman yang penting dalam industri sekuriti
 5. Dua (2) seorang individu bebas dengan pengalaman yang penting dalam industri derivatif
Tujuan Utama MPC bertanggungjawab dalam menentukan:-
 1. Segala perkara berkaitan dengan pendaftaran Participating Organisations, Trading Participants, Clearing Participants, Participants of Electronic Trading Platform (ETP), Authorised Depository Agen (ADAs)ts, Ahli Langsung dibenarkan dan Registered Persons dan semua bahan kawal selia berkaitan dengan Rules subsidiari-subsidiari berlesen berkenaan; dan
 2. Semua tuntutan dibuat terhadap tabung pampasan Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd (Bursa Depository), dan hal berkaitan dengan penentuan tuntutan sedemikian, berdasarkan autoriti wakilan daripada Lembaga Bursa Malaysia Berhad and Bursa Depository.
Tanggungjawab Tanggungjawab tertentu termasuk,:-
 • Menjadi pengerusi hal berkaitan dengan tuduhan pelanggaran Rules oleh Participating Organisations, Trading Participants, Clearing Participants, Participants of ETP, ADAs, ADMs, orang mendaftar dalam menjalankan syarat-syarat Rules relevan dan sebarang syarat-syarat lain seperti yang diarah, dan memutuskan dalam pelanggaran dan sekatan tepat atau tindakan-tindakan lain sedemikian
 • Mempertimbangkan dan/atau menetapkan hal-hal seperti itu (termasuk permohonan dan dasar) yang berkaitan dengan Rules merujuk kepada MPC oleh Management
 • Mertimbangkan dan menetapkan kes-kes rayuan terhadap keputusan oleh Management, seperti yang boleh dirujuk kepada Management
 • Mempertimbangkan dan membuat keputusan bagi keazaman semua tuntutan yang dibuat terhadap tabung pampasan Bursa Depository (Depository Compensation Fund)
 • Memutuskan semua bahan lain berkaitan dengan Depository Compensation Fund
Kuasa MPC akan mempunyai kuasa membuat keputusan di atas hal yang termasuk ke dalam tanggungjawab MPC dan di mana yang MPC anggap sesuai, bagi mewakilkan perkara-perkara tertentu dalam tanggungjawabnya kepada Management.
Mesyuarat MPC akan bertemu apabila ia anggap perlu bag memenuhi tanggungjawabnya.

Quorum untuk MPC adalah sekurang-kurangnya 50% jumlah ahli-ahli MPC pada waktu itu, termasuk sekurang-kurangnya seorang (1) ahli yang merupakan Pengarah Public Interest atau Pengarah Non-Executive.

Setiap anggota MPC berhak satu (1) undi dalam menentukan bahan mempertimbangkan pada mesyuarat itu.

Keputusan yang memperolehi undi majoriti akan menjadi keputusan MPC. Sekiranya berlaku satu kesamaan undi, Pengerusi MPC akan berhak terhadap undi pemutus.

Komunikasi kepada Lembaga Minit setiap mesyuarat MPC akan dikemukakan kepada Lembaga untuk tatatanda.

MPC boleh dari semasa ke semasa membangkitkan isu-isu penting bagi perhatian Lembaga.

Resolusi Bulat Satu resolusi secara bertulis yang ditandatangani oleh majoriti semua anggota akan menjadi sah dan berkesan sekiranya diserahkan pada satu mesyuarat MPC. Semua resolusi sedemikian akan disifatkan sebagai "Circular Resolutions Members" dan akan dihantar atau dihantar kepada Setiausaha Syarikat tanpa bertangguh dan akan direkodkan oleh Setiausaha Syarikat dalam minutes book. Mana-mana keputusan sedemikian boleh terdiri daripada beberapa dokumen dalam like form, masing-masing ditandatangani oleh satu (1) atau lebih anggota. Ungkapan "secara bertulis" atau "menandatangani" termasuk kelulusan oleh penghantaran sah adalah sahih oleh faksimile, teleks, kabel, telegram atau borang-borang lain komunikasi elektronik.
Sekretariat Orang perorangan berikut akan menjadi setiausaha bersama kepada MPC:-
 1. Setiausaha Syarikat; dan
 2. Person (s) dilantik oleh MPC dari Corporate Secretarial & Pematuhan.
Setiausaha bersama akan bertanggungjawab dalam persediaan agenda dalam perundingan dengan Pengerusi, minit mesyuarat dan pengagihan kepada semua anggota kertas dipertimbangkan pada mesyuarat itu.
Proses Perlantikan

Kajian semula komposisi MPC akan dikendalikan dua tahun sekali. Ahli-ahli MPC akan dilantik oleh Lembaga Pengarah bagi terma dua (2) tahun atau tempoh lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah dari semasa ke semasa, dan ahli-ahli MPC mungkin layak untuk pelantikan kembali.

Lembaga Pengarah boleh membatalkan pelantikan seorang ahli dan/atau mengubah terma perlantikan seorang ahli pada bila-bila masa yang ia anggap sesuai.

Jawatankuasa Rayuan

Jawatankuasa Rayuan
Status Jawatankuasa Rayuan ialah sebuah jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Lembaga Bursa Malaysia Berhad. Ia sebuah jawatankuasa ysng dilantik/diluluskan oleh Boards of Bursa Malaysia Securities Bhd, Bursa Malaysia Derivatif Bhd, Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd, Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd, Bursa Malaysia Derivatives Clearing Bhd and Bursa Malaysia Bonds Sdn Bhd sebagai APC entiti-entiti berkenaan dalam menjalankan Rules masing-masing.
Keanggotaan

Nota: Anggota tidak sepatutnya terlibat dalam Listing, Market Participants & Jawatankuasa Pampasan

Ahli Lembaga yang menjadi ahli APC tidak boleh menjadi Eksekutif/Management mana-mana Public Listed Company dan/atau Stockbroking Company

Pengelasan
 1. Pengerusi lembaga (Pengerusi Appeals Committee)
 2. Seorang (1) pengarah Kepentingan Awam/Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
 3. Dua (2) seorang individu bebas dengan pengalaman yang penting dalam sekuriti atau industri derivatif
 4. Empat (4) seorang individu bebas dengan kelayakan sah atau kepakaran kawal selia
Tujuan Utama APC bertanggungjawab dalam mendengar dan menetapkan rayuan terhadap keputusan pertama yang dibuat Jawatankuasa Penyenaraian atau Jawatankuasa Peserta Pasaran:-
 1. menyokong atau menentang Participating Organisations, Trading Participants, Clearing Participants, Participants of Electronic Trading Platform (ETP), Authorised Depository Agen (ADAs)ts, Ahli Langsung dibenarkan, Registered Persons, Applicants, Listed Issuers, Pengarah, Principal Officers, Advisors, Sponsors dan kesemua orang-orang lain yang mana Listing Requirements, Rules dan mana-mana keperluan berkaitan lain yang diarah; dan
 2. berkaitan dengan tuntutan dibuat di bawah tabung pampasan Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd (Depository Compensation Fund).

Apa-apa keputusan yang dibuat oleh APC ialah muktamad dan tidak boleh dibuat rayuan lagi.

Tanggungjawab Tanggungjawab tertentu termasuk,:-
 • Pertimbangkan rayuan dari Participating Organisations, Trading Participants, Clearing Participants, Participants of ETP, ADAs, ADMs, Registered Persons, Listed Issuers, Pengarah, Principal Officers, Advisors, Sponsors, Applicants, dan mana-mana orang lain dengan siapa Listing Requirements, Rules dan mana-mana keperluan berkaitan lain diarahkan terhadap keputusan yang diperbuat oleh Group mengenai keputusan yang diperbuat oleh Listing Committee, Jawatankuasa Peserta Pasaran and Compensation Committee atau rayuan dari Group Regulation terhadap keputusan yang diperbuat oleh Committees sama
 • Pertimbangkan rayuan berkaitan dengan pertikaian melibatkan peserta pasaran di mana Exchange telah beraksi untuk membuat satu keputusan
 • Pertimbangkan rayuan berkaitan tuntutan yang dibuat di bawah Depository Compensation Fund
Kuasa APC akan mempunyai kuasa membuat keputusan pada semua rayuan kawal selia yang dibawa terhadapnya.
Mesyuarat Jawatankuasa Rayuan akan bertemu apabila dianggap perlu bagi memenuhi tanggungjawabnya.

Quorum untuk APC adalah 50% daripada jumlah ahli-ahli APC pada waktu tersebut, termasuk sekurang-kurangnya seorang (1) ahli yang merupakan Pengarah Public Interest atau Pengarah Non-Executive.

Setiap anggota APC berhak terhdap satu (1) undi dalam menentukan hal yang dipertimbangkan pada mesyuarat itu.

Keputusan yang memperolehi undi majoriti akan keputusan APC. Sekiranya berlaku satu kesamaan undi, Pengerusi APC akan berhak satu saat atau undi pemutus.

Komunikasi kepada Lembaga Minit setiap mesyuarat APC akan dikemukakan kepada Lembaga untuk tatatanda.

APC boleh dari semasa ke semasa membangkitkan isu-isu penting bagi perhatian Lembaga.

Resolusi Bulat Satu resolusi secara bertulis yang ditandatangani oleh majoriti semua anggota akan menjadi sah dan berkesan sekiranya ianyya telah diserahkan ke dalam satu mesyuarat APC. Semua resolusi sedemikian akan disifatkan sebagai "Circular Resolutions Members" dan akan dihantar atau dihantar kepada Setiausaha Syarikat tanpa bertangguh dan akan direkodkan oleh Setiausaha Syarikat dalam minutes book. Mana-mana keputusan sedemikian boleh terdiri daripada beberapa dokumen dalam like form, masing-masing ditandatangani oleh satu (1) atau lebih anggota. Ungkapan "secara bertulis" atau "menandatangani" termasuk kelulusan oleh penghantaran adalah sah oleh faksimile, teleks, kabel, telegram atau borang-borang lain komunikasi elektronik.
Sekretariat Orang perorangan berikut akan menjadi setiausaha bersama kepada APC:-
 1. Setiausaha Syarikat; dan
 2. Orang perseorangan yang dillantik oleh APC dari Corporate Secretarial & Pematuhan.
Setiausaha bersama akan bertanggungjawab dalam penyediaan agenda dalam perundingan dengan Pengerusi, dan pengagihan kertas kepada semua anggota yang dipertimbangkan pada mesyuarat itu.
Proses Perlantikan Kajian semula komposisi APC akan dikendalikan dua tahun sekali. Ahli-ahli APC akan dilantik oleh lembaga pengarah untuk suatu terma dua (2) tahun atau tempoh lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah, dan ahli-ahli APC mungkin layak untuk pelantikan kembali.

Lembaga Pengarah boleh membatalkan pelantikan anggota dan/atau mengubah terma perlantikan pada bila-bila masa yang dianggap sesuai.